Ny analys: 20 år med Øresunddirekt – Två organisationer med gemensamt uppdrag att informera

Gränskontroller och ändrade villkor för Öresundspendlare, bland annat som en följd av coronapandemin, har satt fokus på informationstjänsten Øresunddirekts arbete. Samtidigt finns det ett behov av att öka organisationens synlighet och en möjlighet i att bredda informationsutbudet. Dessutom lyfts Arbetsförmedlingens reformering och den danska finansieringsmodellen för Øresunddirekt fram som två osäkerhetsfrågor framöver. Det är några av de bilder som ges i intervjuer till en ny rapport som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Øresunddirekt.

En svensk och en dansk verksamhet, som är finansiellt och organisatoriskt åtskilda, men med gemensamt varumärke och syn på utveckling och drift. Informationstjänsten Øresunddirekt har funnits i 20 år, men sågs mer som ett projekt i uppstarten. Idag är det en organisation som är väl förankrad i regionen och som fyller en uppgift i att verka för att integrera människor och företag i en gemensam dansk-svensk arbetsmarknad. Finansiellt och organisatoriskt har förutsättningarna ändrats under åren, och även omvärlden har förändrats, varför Øresunddirekt vill undersöka sina valmöjligheter inför framtiden.

Styrkan i ett väletablerat samarbete med bred kompetens och stort kundfokus. Svagheten i att kunna påverkas av de finansierande myndigheternas omorganiseringar och avsaknad av en långsiktig finansieringsmodell för Øresunddirekt Danmark. Möjligheten i att regionen ständigt förändras och skapar nya informationsbehov, men även nya marknadsföringskanaler. Hotet i ett minskat gränsregionalt fokus och mer nationell styrning hos myndigheterna. Det är några av de bilder som ges av Øresunddirekts organisering och verksamhet i intervjuer till denna rapport. Analysen av Øresunddirekts styrkor, svagheter, möjligheter och hot diskuteras i en SWOT-analys i rapporten och bygger på intervjuer med aktörer som har eller har haft en yrkesmässig koppling till organisationen.

Øresunddirekt startade 2000 som ett statligt dansk-svenskt initiativ, men som två åtskilda organisationer där Øresunddirekt Sverige var ett kompletterande svenskt myndighetsinitiativ. Under åren har ett samgående diskuterats. Sedan 2013 finns ett samarbetsavtal som innebär att organisationerna fortsatt ska vara organisatoriskt och finansiellt åtskilda. Däremot ska de ha ett gemensamt varumärke och samsyn när det gäller driften och utvecklingen av verksamheten. Øresunddirekt Sverige är ett myndighetssamarbete med besökskontor i Malmö medan Øresunddirekt Danmark ansvarar för den digitala informationen via hemsidorna och är en förening under Greater Copenhagen Committee.

Läs analysen här

Analysen i korthet


* Snabb hantering av nya frågor och gränshinder under coronapandemin

Tre omgångar med id- och gränskontroller under 2015–2020, och nu fortsatt in i 2021 med delvis stängda gränser åt båda håll över Öresund, har med kort varsel skapat nya behov av gränsinformation som satt fokus på Øresunddirekts arbete. Ny information har tagits fram och de nya gränshinder som uppstått har inrapporterats till Nordiska ministerrådet som fört frågorna vidare till ministernivå. Oklarheter har bland annat funnits när det gäller vilket land hemarbetande gränspendlare ska hänföras till när det gäller socialförsäkring och skatt under coronapandemin.

* Sårbarhet i osäker finansieringsmodell
I ett flertal intervjuer till rapporten framgår det att det upplevs som en sårbarhet för organisationen att det saknas en långsiktig finansieringsmodell för Øresunddirekt Danmark. Samtidigt nämns privata aktörer som förslag för samarbete och/eller finansiering. En osäkerhet som tas upp för Øresunddirekt Sverige i rapporten är reformeringen av Arbetsförmedlingen som blivit framskjuten och nu väntas träda i kraft 2022.

* Arbetsförmedlingens reformering ska inte hindra samarbetet kring Øresunddirekt
Det finns fortsatt en osäkerhet kring vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att innebära för den myndighetssamverkan som finns inom Øresunddirekt Sverige. I en intervju i rapporten med Roger Mörtvik, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet, pekar han på att det huvudsakliga regelverket och förutsättningarna för den reformerade Arbetsförmedlingen ska vara på plats 2022 och att han i dagsläget inte kan se några problem som skulle uppstå när det gäller Øresunddirekt men att personal från andra aktörer kan komma att medverka inom Arbetsförmedlingens uppdrag på Øresunddirekt. Det kan t.ex. handla om personal från en kommun eller en privat aktör. Under december 2020 har Arbetsförmedlingen beslutat att samordna deras medverkan vid Øresunddirekts kontor i Malmö och deras Euresrådgivare. Närvaron vid Øresunddirekts kontor minskas då från tre till två personer när funktionen som samordnare flyttas över till en sektionschef som är operativt ansvarig för Euresrådgivarna.

* Att öka synligheten
Några av styrkorna som lyfts fram med Øresunddirekt idag är att varumärket och organisationens arbete är välkänt i Öresundskretsar, men att det också är mer okänt utanför desamma. Det finns därmed potential i att nå ut till fler. Ett sätt kan vara att undersöka målgruppen närmare och ta fram riktat material. Bland annat innebär pendlarnas livscykel att frågor om pension kan komma att bli vanligare. Det lyfts i intervjuer även fram att Øresunddirekt har ett brett kontaktnät som kan användas mer, att samarbetet med andra aktörer kan öka. Det nämns även som en möjlighet att tydligare sätta agendan och ta ställning.

* Bredare informationsutbud
Uppdelningen med fysiska besök, samt frågor via mail och telefon som besvaras via informationskontoret i Malmö och webbredaktionen i Köpenhamn där de digitala tjänsterna sköts diskuteras. Vissa intervjupersoner ser det som en svaghet bland annat då det kan göra det svårt att omallokera resurser mellan verksamhetsområdena om efterfrågan ändras. Andra ser det som en styrka att samarbetet fungerar bra och att det ger en positiv signal att det finns en enhet på vardera sida sundet. Frågan lyfts även om ökad digitalisering kontra fysiska besök framöver. Statistiken för kontaktvägarna visar att de fysiska besöken minskar och att webbbesöken ökar. En möjlighet som tas upp i intervjuerna är att bredda utbudet av information och ta in kommersiell information, t.ex. från försäkrings- eller fastighetsrådgivare, vilket kanske även kan innebära nya finansieringskällor.

* En region i förändring
Det är i år 20 år sedan Øresunddirekt invigdes och lika många år sedan Öresundsbron stod klar. Storslagna visioner innan broöppningen har inte alltid infriats, men det finns en vardagsintegration som fungerar och pågår trots perioder med gränskontroller, konjunkturnedgånger och valutakursförändringar. Greater Copenhagen Committee har i sin Arbetsmarknadscharter från 2020 identifierat potentialen i en integrerad arbetsmarknad i Öresundsregionen. Øresunddirekt lyfts fram som en viktig aktör i arbetet för att nå dit. I intervjuer till rapporten framhålls det som en möjlighet att Øresunddirekt kan jobba mer proaktivt och integrationsskapande. Att ta ställning i gränshinderfrågor vilket bland annat gjorts under coronapandemin.

Grafik

Framtidsdiskussion
Grafiken sammanfattar de identifierade utmaningarna och förslagen på nya initiativ som framkommer i rapporten. Översikten bygger på de intervjuer och den SWOT-analys som har gjorts inom ramen för analysen.
Se grafiken här

 

SWOT-analys
Rapporten innehåller en SWOT-analys som identifierar Øresunddirekt Danmark och Øresunddirekt Sveriges styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen är baserad på svaren från de intervjuer som har gjorts inom ramen för analysen med personer som har, eller har haft, en professionell koppling till organisationerna.
Se grafiken här

Omvärld
Erhversfremmeloven i Danmark och den svenska regeringens beslut att reformera Ar-betsförmedlingen är två nationella beslut som kan påverka Øresunddirekts möjligheter till finansiering och fortsatta myndighetssamarbeten. Gränshinder, gränskontroller och konjunkturläget är exempel på faktorer som på olika sätt påverkar efterfrågan av Øresunddirekts tjänster och dess innehåll. Coronapandemin har skapat nya frågetecken för pendlarna och dessutom i hög grad påverkat rörelserna över Öresund vilket ökat behovet av snabb information till personer och företag som arbetar gränsregionalt.
Se grafiken här

Organisation
När det gäller organiseringen är Øresunddirekt Sverige och Øresunddirekt Danmark åtskilda, men ingen av verksamheterna är en egen juridisk enhet utan är olika former av samarbeten. Den svenska verksamheten är en samverkan mellan myndigheter och den danska verksamheten administreras av Greater Copenhagen Committee.
Se grafiken här

Nytta
Behovet av information till pendlare och företag är extra stort i en gränsregion med två länders juridik och särskilda gränsavtal. Villkoren i en gränsregion kan dessutom ändras snabbt när grannländerna väljer olika lösningar för att hantera globala kriser när det gäller t.ex. migration eller coronakris.
Se grafiken här

 

Tidslinje
Øresunddirekt startade som två åtskilda organisationer, men med samma varumärke, i samband med Öresundsbrons invigning år 2000 med syftet att ge information till de tusentals pendlare som varje dag väntades korsa gränsen och för företag som ville ta sig in på marknaden på båda sidor av Öresund. Øresunddirekts utveckling har inte saknat utmaningar, men har drivits framåt av en vilja att vara en integrerande kraft i regionen. Den direkta statliga startfinansieringen upphörde 2003 och verksamheten övergick till att finansieras av statliga myndigheter och regionerna.
Se grafiken här

 

Kommentarer till rapporten

– Tillgänglig information om möjligheterna för pendlare och företag som arbetar över Öresund är nyckeln till en fortsatt integration av vår gränsregion. Analysen visar på ett stort engagemang för Øresunddirekt hos de personer vi intervjuat och som gett såväl ett historiskt perspektiv som intressanta tankar om informationstjänstens styrkor och framtidsmöjligheter, men också om vilka svagheter och hot de ser mot den nuvarande strukturen med två juridiskt åtskilda men samarbetande organisationer med ett gemensamt varumärke, säger Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet.

– Invånare och företag i Öresundsregionen behöver hjälp med att navigera i de olika ländernas regelsystem och det är det vi gjort med stor framgång i tjugo år. Något som alla – även staterna – har stor glädje av. Inte minst ekonomiskt då det kostar mycket för individen och för samhället när det blir fel. Vårt motto är att våra kunder ska få verktygen så att de kan göra rätt från början, säger Malin Dahl, tf verksamhetsansvarig Øresunddirekt.

Om analysen


Analysen ”20 år med Øresunddirekt – Framtid och möjligheter för dansk-svensk informationstjänst” är den andra av två analyser om Øresunddirekt, utförda av Øresundsinstituttet på uppdrag av Øresunddirekt Sverige och Øresunddirekt Danmark. Analyserna ges ut med anledning av att Øresunddirekt fyller 20 år. Fokus är på att beskriva Øresunddirekts historik, milstolpar samt utvecklingsmöjligheter framåt. Analyserna bygger på 35 intervjuer med personer som arbetar med, eller i nära kontakt med, Øresunddirekt.

Kontakt

För mer information, kontakta:

Johan Wessman

vd Øresundsinstituttet
+46 (0) 702 52 32 41
johan.wessman@
oresundsinstituttet.org

Malin Dahl

tf verksamhetsansvarig Øresunddirekt
+46 (0) 10-224 13 28
malin.dahl@
lansstyrelsen.se