Läs våra senaste analyser

Øresundsinstituttet arbetar med gränsregional analys såväl av näringslivet i regionen som när det gäller samhällsutvecklingen och det regionala samarbetet. Under 2016 har vi även bidragit med flera uppmärksammade analyser kring effekterna av id- och gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige.

Analyser av näringslivet i regionen

STATE OF MEDICON VALLEY
Danmark har växt om Sverige som läkemedelsnation och är nu räknat per capita världens fjärde största exportör av life scienceprodukter. De danska framgångarna gör att Medicon Valley växt fram som den dominerande life scienceregionen i Norden såväl när det gäller antal anställda som när det gäller patentansökningar. Det visar den första utgåvan av analysen ”State of Medicon Valley” som utarbetats av Øresundsinstituttet på uppdrag av nätverksorganisationen Medicon Valley Alliance.
Klicka här för att läsa analysen
GLOBAL COMANIES WITH OFFICES IN THE NORDIC REGION
Två tredjedelar av de bolag på Forbes lista över världens 2 000 största börsnoterade företag som etablerar ett regionalt nordiskt huvudkontor väljer antingen Stockholm eller Köpenhamn. Stockholmsregionen (Stockholm-Mälarregionen) dominerar med 51 procent av dessa kontor följt av den dansk-svenska regionen Greater Copenhagen (Öresundsregionen) med en andel på 24 procent, varav Köpenhamn svarar för 16 procent, Stor-Malmö för 4 procent och Helsingborg 2 procent. Rapporten, som är framtagen av Øresundsinstituttet i samarbete med Stockholm Business Region, baseras på en analys av Forbes Global 2000-lista över världens 2 000 största börsnoterade globala företag.
Klicka här för att läsa analysen

 

Analyser av samarbeten och integrationen över Öresund

149 AKTÖRER – STRUKTURANALYS AV OFFENTLIGA SAMARBETEN ÖVER ÖRESUND
Øresundsinstituttets strukturanalys över 149 aktörer inom de offentliga samarbetena över Öresund. Läs om organisationerna och personerna som är mest aktiva i projekt och samarbeten – en unik ögonblicksbild från halvårsskiftet 2016. Analysen omfattar alla som har minst två formella offentliga uppdrag/samarbeten över Öresund.
Klicka här för att läsa analysen

 

FÖRÄNDDRINGAR I ÖRESUNDSINTEGRATIONEN DE SENASTE ÅREN – FRÅN REGIONALA TILL GLOBALA DRIVKRAFTER
Att mäta kontaktytorna mellan danskar och svenskar kan vara ett nytt sätt att betrakta vardagsintegrationen i Öresundsregionen / Greater Copenhagen. Kontakten kan vara fysisk i den meningen att man träffas, eller virtuell, till exempel genom sociala medier. Ett kontaktyteindex kommer i högre grad att fokusera på bestånden (till exempel danskar i Skåne och svenskar på den danska arbetsmarknaden) och kommer att visa en långt mer stabil utveckling än de nuvarande integrationsindexen.

 Klicka här för att läsa analysen

 

Analyser av effekterna av id- och gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige

EFFEKTER AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLER I NORDEN II
Rapporten fokuserar särskilt på situationen i Öresundsregionen under sommaren och inledningen av hösten 2016 där kontrollerna fortfarande har avsevärda negativa effekter för de resande och i synnerhet för de som arbetspendlar med tåg mellan Sverige och Danmark. Antalet arbetstillfällen i Danmark som är tillgängliga för arbetspendling från Sverige med kollektivtrafik har reducerats avsevärt och undersökningar bland arbetstagare och arbetsgivare i regionen indikerar att arbetspendlingen kan komma att minska på längre sikt till följd av kontrollerna. Rapporten har utarbetats av Öresundsinstittutet på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
Klicka här för att läsa analysen

 

ID- OCH GRÄNSKONTROLLER I NORDEN
Øresundsinstituttet har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram rapporten ”ID- och gränskontroller i Norden – effekter av ID- och gränskontroller i ett nordiskt perspektiv”. Från Nordiska ministerrådets hemsida där rapporten även finns att läsa och ladda ner:
Denna rapport beskriver effekterna av de tillfälliga gränskontroller och ID-kontroller som förekommer i Norden under det första halvåret efter införandet. Rapporten fokuserar på de effekter kontrollerna har på mobiliteten, resenärer och ekonomin i de nordiska gränsregionerna. Analysen visar att kontrollerna generellt fungerar relativt smidigt och att de inte stör trafiken med undantag för tågtrafiken över Öresundsbron där både tillgängligheten och restiden har försämrats väsentligt. Det är också i Öresundsområdet som tranportörernas kostnader för ID-kontrollerna är som störst.Rapporten har utarbetats av Öresundsinstittutet på uppdrag av Nordiska ministerrådet.
Klicka här för att läsa analysen

 

REGERINGSUPPDRAG: UTVÄRDERING AV EFFEKTER AV TILLÄMPNING AV FÖRORDNING OM VISSA IDENTITETSKONTROLLER
Øresundsinstituttet har gjort det faktamässiga analysarbetet som ligger till underlag för Länsstyrelsen i Skånes svar på ett svenskt regeringsuppdrag om att utvärdera hur de införda id-kontrollerna har påverkat arbetstillfällen, handel och turism i länet samt restider i Öresundsregionen. Länsstyrelsens svar lämnades till regeringen den 23 september 2016. Länsstyrelsen svarade för den slutliga utformningen av texten samt de framförda synpunkterna medan Øresundsinstituttet fungerade som oberoende sakkunnig utförare av det grundläggande analysarbetet.
Klicka här för att läsa Länsstyrelsen i Skånes svar till regeringen


DEN GEMENSAMMA ARBETSMARKNADEN ÖVER ÖRESUND KRYMPER – KONSEKVENSER AV INFÖRANDET AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLER MELLAN DANMARK OCH SVERIGE, DEL 2

Den gemensamma arbetsmarknaden i Greater Copenhagen/Öresundsregionen har krympt som en följd av ID- och gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige. Men bara för de som pendlar med kollektivtrafiken. 322 000 färre arbetstillfällen på Själland kan idag nås genom en timmes pendling med tåg från Malmö Central jämfört med tiden innan ID- och gränskontrollerna. Endast 6 av tidigare 10 arbetstillfällen på Själland är nu tillgängliga inom en timmes restid med tåg från Malmö Central. Det visar beräkningar med Region Skånes tillgänglighetsmodell. För resenärer som tar bilen över Öresundsbron eller åker med färja mellan Helsingborg och Helsingör är effekterna mera begränsade.
Klicka här för att läsa analysen

 

NY VARDAG FÖR PENDLARNA ÖVER ÖRESUND – KONSEKVENSER AV INFÖRANDET AV ID- OCH GRÄNSKONTROLLER MELLAN DANMARK OCH SVERIGE, DEL 1
I februari-mars 2016 genomförde KTH en omfattande undersökning av vad ID- och gränskontrollerna har fått för effekter för alla som pendlar över Öresund. Hur fungerar det för pendlarna? Hur mår de? Vad tycker de? Undersökningen fick brett genomslag och i storleksordningen var tionde tågpendlare deltog i enkätundersökningen. Till detta gjordes en intervjustudie som fördjupande kunskapen ytterligare.
Rapporten är utgiven av Øresundsinstituttet i samarbete med rapportförfattaren Karin Winter, doktorand vid avdelningen för Urbana och Regionala studier vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH. Författaren står ensam för analys och slutsatser.
Klicka här för att läsa analysen

 

Mer på gång från Øresundsinstituttet

ANALYSER. Under 2017 kommer vi att presentera fyra större analyser som vi ger ut i egen regi, exklusivt för våra medlemmar:

• Flyttanalys – ekonomiska vinster med att flytta från Köpenhamn till större orter på Själland och i Skåne och bli arbetspendlare till huvudstaden.

• Konjunkturanalys – under 2017 utvecklar vi Greater Copenhagen / Öresundsregionens egen konjunkturanalys för att ge bättre underlag till debatt och beslut om regionens utveckling.

• Fastighetsanalys – vår nysatsning på analys av strukturer, juridik och fastighetsaffärer på tvärs över Öresund. Under de senaste åren har flera svenska fastighetsbolag gjort stora investeringar i och kring Köpenhamn. Under 2016 bedöms svenska fastighetsbolag ha stått för en femtedel av transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden i Köpenhamn.

• Samarbetsanalys – under 2017 uppdateras vår uppskattade analys över strukturen och personerna i det regionala samarbetet över Öresund där vi har fokus på offentliga aktörer. Nu kompletterar vi med ett kapitel om näringslivets samarbeten över Öresund.

NYHETER. Vi fortsätter att utveckla vår regionala nyhetsbyrå News Øresund som bevakar samhällsutveckling, det regionala samarbetet och den ekonomiska utvecklingen inom Greater Copenhagen / Öresundsregionen såväl som i hela Danmark och Sverige.

 

Uppdragsanalyser
– en service till våra medlemmar

Øresundsinstituttet fungerar som en gemensam analysorganisation för hela Greater Copenhagen / Öresundsregionen med unik kometens inom gränsregional analys.

Som en service till våra medlemmar utför Øresundsinstituttets uppdragsanalyser till självkostnadspris. Eftersom vi är en icke vinstdrivande medlemsorganisation erbjuds våra analystjänster enbart till våra medlemmar och till medlemmarna knutna gränsregionala organisationer.

För våra medlemmar innebär uppdragsanalyserna flera fördelar. För de som beställer analyserna uppstår en direkt nytta genom att vi kan leverera kvalificerade analyser. Men även alla övriga medlemmar får indirekt nytta av uppdragsanalyserna genom att Øresundsinstituttet kunskapsmassa ständigt ökar.

Under 2017 har vi utfört uppdrag åt bland andra Nordiska Ministerrådet, Sveriges regering, Länsstyrelsen i Skåne, Helsingborg, STRING-samarbetet och Medicon Valley Alliance.

Klicka här för att kontakta Øresundsinstituttet om uppdragsanalyser