Läs Øresundsinstituttets analyser av de tidigare ID-kontrollerna

Förra gången Sverige införde ID-kontroller samtidigt med existerande gränskontroller minskade den tillgängliga arbetsmarknaden över Öresund med 322 000 arbetstillfällen räknat på en timme som längsta acceptabla restid med kollektivtrafik mellan olika arbetsplatser på Själland och Malmö C. Tågresenärerna över Öresund fick uppleva längre restid, fler förseningar, färre tågavgångar och ökad trängsel. Det är något av resultaten i de fem analyser av effekterna av ID- och gränskontrollerna som Øresundsinstituttet tog fram under 2016 och som sammanställts här nedan tillsammans med de senaste nyheterna om den svenska regeringens förslag om återinförda ID-kontroller samt remissvaren på regeringens promemoria.

Medan de tillfälliga svenska gränskontrollerna som infördes den 12 november 2015 fortfarande tillämpas mer än sex år senare så varade de ursprungliga ID-kontrollerna mellan den 4 januari 2016 och 4 maj 2017. Nu föreslår regeringen att möjligheten att åter införa ID-kontroller tillfälligt införs igen under tre år från den 8 april 2022. Utformningen av de återinförda ID-kontollerna som föreslås i regeringens promemoria följer nästan samma modell som tidigare, det så kallade transportörsansvaret.

Klicka här för att läsa promemorian om den svenska regeringens förslag om lag och förordning om att tillfälligt införa en lag ID-kontroller i tre år från och med den 8 april 2022.

Klicka här för att läsa Øresundsinstituttets fakta om gräns- och id-kontroller mellan Danmark och Sverige sedan 2015.


Sveriges regering vill återinföra ID-kontroller från den 8 april
News Øresund 18 mars 2022

Klicka här för att läsa nyheten på svenska
Klik her for at læse nyheden på dansk

Flyktingströmmarna som väntas från Ukraina gör att den svenska regeringen från den 8 april vill återinföra ID-kontroller av resenärer på tåg, bussar och fartyg (transportörer) innan de startar resan mot Sverige. Förslag på en ny tillfällig lag och förordning har nu varit ut på en snabbremiss. ”Jag har full förståelse för att det här blir en olägenhet för alla de som pendlar över Öresund, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), till Dagens Nyheter.


Hård kritik mot förslaget om att återinföra ID-kontroller – “att införa kontroller mellan Malmö och Köpenhamn är som att införa det mellan Stockholm och Uppsala”
News Øresund 17 mars 2022

Klicka här för att läsa nyheten på svenska
Klik her for at læse nyheden på dansk

News Øresund har sammanställt remissvaren på promemorian om förslaget till lag och förordning om tillfälliga ID-kontroller och som föreslås börja gälla den 8 april och tre år framåt.

Förslaget om en tillfällig lag och förordning om att kollektivtrafikbolag (transportörer) ska kunna åläggas att genomföra ID-kontroller av inresande till Sverige innan de passerar gränsen möts av hård kritik. Vart tredje remissyttrande säger antingen nej till förslaget, riktar kritik mot det eller anser att ID-kontrollerna är en polisiär fråga. De flesta nationella myndigheter är övervägande positiva till förslaget om ID-kontroller medan regionala aktörer och kollektivtrafikbolag är kritiska. Polismyndigheten framhåller dock att det bör övervägas hur stora effekter ID-kontrollerna faktiskt skulle få i förhållande till den ökade arbetsbördan för polis och transportörer. Justitiekanslern, Kommerskollegium och Riksdagens ombudsmän har i olika skrivningar tagit upp frågan om ID-kontroller är förenliga med Schengenreglerna, EU-rätten och Genèvekonventionen. Det visar News Øresunds sammanställning av de 31 inkomna remissvaren som redovisas på Regeringskansliets hemsida.


Öresundspendlare och initiativtagare till Facebookgrupp för pendlare: ”Det handlar om en dubbelkontroll av gränspendlarna”
News Øresund 18 mars 2022

Klicka här för att läsa nyheten på svenska
Klik her for at læse nyheden på dansk


ANALYS: Ny vardag för pendlarna över Öresund – konsekvenser av införandet av ID- och gränskontroller mellan Danmark och Sverige, del 1, juni 2016.

Klicka här för att läsa analysen på svenska
Klik her for att læse analysen på dansk

Sämre livskvalitet för tågpendlare över Øresund med ID-kontroller
ID- och gränskontrollerna skapade betydligt längre restid och fler förseningar för tågresenärer över Öresund än för bilister under 2016 och 2017. För tågresenärerna innebar de nya kontrollerna färre tågavgångar, ökad trängsel på tågen, längre restider och fler förseningar.För Öresundspendlare med familj innebar det även en försämrad livskvalitet när den Öresundspendlande föräldern på grund av längre restid och ökade förseningar inte längre hade samma möjligheter att hämta barn på förskola eller följa med vid fritidsaktiviteter på kvällen.

Analysen i korthet:
85 procent
av tågpendlarna är mycket påverkade av den försämrade turtätheten i rusningstid.
70 procent av av tågpendlarna påverkas mycket av att inte kunna vet när man är framme.
81 procent av pendlarna är besvikna över de politiska besluten.
71 procent av tågpendlarna uppger att de påverkas mycket av att ha fått mindre tid hemma.
64 procent av tågpendlarna är mycket påverkade av ökad stress och 56 procent är tröttare.
59 procent av pendlarna har börjat resa på andra tider, 23 procent tar oftare bilen och 12 procent har börjat samåka.


ANALYS: Den gemensamma arbetsmarknaden över Öresund krymper – konsekvenser av införandet av ID- och gränskontroller mellan Danmark och Sverige, del 2, juli 2016

Klicka här för att läsa analysen på svenska
Klik her for att læse analysen på dansk

ID- och gränskontrollerna krympte den gemensamma arbetsmarknaden över Öresund – 322 000 färre arbetstillfällen på Själland gick att nå genom en timmes pendling med tåg från Malmö C 

Den gemensamma arbetsmarknaden i Greater Copenhagen/Öresundsregionen har krympt som en följd av ID- och gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige. Men bara för de som pendlar med kollektivtrafiken. 322 000 färre arbetstillfällen på Själland kan idag nås genom en timmes pendling med tåg från Malmö Central jämfört med tiden innan ID- och gränskontrollerna (räknat på hemresan från Själland till Malmö). Endast 6 av tidigare 10 arbetstillfällen på Själland var tillgängliga inom en timmes restid med tåg från Malmö Central. Det visar beräkningar med Region Skånes tillgänglighetsmodell som Øresundsinstituttet använt till denna analys. För resenärer som tar bilen över Öresundsbron eller åker med färja mellan Helsingborg och Helsingör är effekterna mera begränsade.

Kartan visar vilken geografi där danska arbetsplatser går att nå genom högst en timmes restid mellan arbetsplats och Malmö C dels under 2015 innan ID- och gränskontrollerna, dels under 2016 då Sverige infört både krav på att kollektivtrafikbolag genomförde ID-kontroller innan avresa till Sverige och gränskontroller vid inresa i Sverige. ID- och gränskontrollerna innebar att 322 000 färre danska arbetsplatser gick att nå inom en timmes restid med kollektivtrafik räknat från arbetsplatsen på Själland till Malmö C. Karta: News Øresund


ANALYS: Opdragsanalyse for Nordisk Ministerråd: ID- og grænsekontroller i Norden – Effekter af ID- og grænsekontroller i et nordisk perspektiv, juni 2016

Klicka här för att läsa om analysen på svenska
Klik her for att læse om analysen på dansk

Øresundsinstituttet har på bestilling af Nordisk Ministerråd udarbejdet rapporten ”ID- och gränskontroller i Norden – effekter av ID- och gränskontroller i ett nordiskt perspektiv”. Fra Nordisk Ministerråds hjemmeside, hvor rapporten kan læses og downloades:


ANALYS: Utvärdering av effekter av tillämpningen av förordning om vissa identitetskontroller, september 2016

Klicka här för att läsa Länsstyrelsens svar

Øresundsinstituttet har gjort det faktamässiga analysarbetet som ligger till underlag för Länsstyrelsen i Skånes svar på ett svenskt regeringsuppdrag om att utvärdera hur de införda id-kontrollerna har påverkat arbetstillfällen, handel och turism i länet samt restider i Öresundsregionen. Länsstyrelsens svar lämnades till regeringen den 23 september 2016. Länsstyrelsen svarade för den slutliga utformningen av texten samt de framförda synpunkterna medan Øresundsinstituttet fungerade som oberoende sakkunnig utförare av det grundläggande analysarbetet.


ANALYS: Effekter av ID- och gränskontroller i Norden II, oktober 2016

Klicka här för att läsa om analysen

Effekter af ID- og grænsekontroller i Norden sommer og efterår 2016. Denna rapport är en uppföljning av rapporten ID- og grænsekontroller i Norden. Effekter af ID- og grænsekontroller i et nordisk perspektiv som offentliggjordes den 4 juli 2016. Rapporten visar hur situationen har utvecklats under sommaren och hösten 2016 när det gäller de effekter kontrollerna har på mobiliteten, resenärer och ekonomin i de nordiska gränsregionerna. Rapporten fokuserar särskilt på situationen i Øresundsregionen där kontrollerna fortfarande har avsevärda negativa effekter för de resande. Detta gäller i synnerhet för de som arbetspendlar med tåg mellan Sverige och Danmark. Rapporten visar att antalet arbetstillfällen i Danmark som är tillgängliga för arbetspendling från Sverige med kollektivtrafik har reducerats avsevärt och undersökningar bland arbetstagare och arbetsgivare i regionen indikerar att arbetspendlingen kan komma att minska på längre sikt till följd av kontrollerna. Rapporten har utarbetats av Øresundsinstittutet på uppdrag av Nordiska ministerrådet.