Fastighetsmarknaden – svenska investeringar fortsätter öka i Danmark

Allt fler danska fastigheter har en svensk ägare. Trenden började redan i mitten av 2010-talet och en ny analys från Øresundsinstituttet visar hur investeringarna har fortsatt öka kraftfullt. På fem år har det svenskägda fastighetsbeståndet i Danmark ökat med 183 procent, mätt i fastighetsvärde. Antalet aktörer har fördubblats under samma period. Dessutom meddelar flera av aktörerna att de vill fortsätta investera i Danmark och är redo om rätt möjligheter dyker upp. Men just nu är den danska marknaden påverkad av konjunkturläget och det finns en viss avvaktan kopplat till ränte- och inflationsutvecklingen. Det har lett till färre fastighetsförvärv 2022 och kan komma att påverka prisnivån framöver, enligt flera intervjupersoner.

I debatten om Öresundsregionens utveckling har gränskontroller, skattefrågor och coronaeffekter med minskat resande som följd fyllt mycket av utrymmet under de senaste åren. Men integrationen är bredare och en del av vardagen i gränsregionen, inte minst på många håll i näringslivet. Svenska fastighetsinvesteringar i Danmark är ett exempel på integration som också är fysiskt påtagligt i Köpenhamn, och även i flera andra delar av landet. Det svenskägda beståndet består idag av 4,2 miljoner kvadratmeter fastigheter med ett värde av 150 miljarder svenska kronor. I portföljen finns profilerade kontorsfastigheter, otaliga bostadsfastigheter, men även lätt industri och lager, butiksfastigheter, hotell och samhällsfastigheter. Det Malmöbaserade bolaget Heimstaden är idag den största privata ägaren av bostadsfastigheter i Danmark med ett danskt bestånd värt 75 miljarder svenska kronor.

Läs analysen här

Highlights:

Fastighetsvärdet har ökat med 183 procent på fem år

Sedan årsskiftet 2017/2018 har det svenskägda fastighetsvärdet i Danmark ökat med 183 procent, till 150 miljarder svenska kronor.

 

 

Fastighetsytan har ökat med 68 ­procent på fem år ­

Antalet svenskägda kvadratmeter i Danmark var för fem år sedan 2,5 miljoner, idag är antalet 4,2 miljoner. Det motsvarar en ökning på 68 procent sedan årsskiftet 2017/2018.

 

 

15 större aktiva svenska investerare identifierade 

På fem år har antalet identifierade svenska större och aktiva fastighetsägare i Danmark dubblerats, från sju stycken till 15 stycken.

 

 

11 av 15 investerare har egen organisation i Danmark ­

Av de 15 identifierade större och aktiva svenska investerarna i Danmark har 11 valt att skapa en egen organisation med dansk personal på andra sidan sundet. Upplevda skillnader i praxis, men även lagar och regler, ligger ofta bakom beslutet. Skillnader som nämns i intervjuer kan bland annat vara hur man mäter yta i bostadsfastigheter och hur långa tidsperioder man skriver hyreskontrakt för kontorsfastigheter.

En mer öppen dansk marknad lockar utländska investerare

Innan finanskrisen kunde den danska marknaden upplevas som mer sluten med färre aktörer medan den idag har större transparens och tillgängliga data, enligt intervjupersoner. Att den danska kronan är bunden till euron nämns också i intervjuer som en fördel som minskar valutakursrisken. Även finansieringsmöjligheterna med den danska realkrediten lyfts fram som attraktivt då det uppges ge möjlighet till låg ränta under lång tid.

Transaktionsvolymen minskade 2022, men fortsatt stor investeringsvilja
 

Förra året var den totala transaktionsvolymen i Danmark 21 procent lägre än året innan. De svenska investeringarna minskade mer än övriga utländska under samma år. Flera av de svenska aktörerna uppger att de är beredda att investera mer i Danmark framöver.

 

Svenskintresset tog fart ordentligt från mitten av 2010-talet

Wihlborgs var först ut bland de större svenska aktörerna med en etablering 1996, men den svenska investeringsvågen i Danmark tog fart på allvar från 2015 och framåt då volymen på ett år ökade från 7,5 till 12,5 miljarder svenska kronor samt till 24 miljarder under 2017. Det visar en tidigare kartläggning från Øresundsinstituttet.

 

Citat från analysen

 

Läs analysen här

 

Om rapporten

Denna analys är en del av Øresundsinstituttets egna rapportserie. Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kunskap om utvecklingen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen. Rapporten är en uppdatering av två tidigare analyser om svenska fastighetsinvesteringar i Danmark som Øresundsinstituttet gav ut i maj 2017 och i december 2017.

Kontaktuppgifter

Johan Wessman 
vd Øresundsinstituttet
johan.wessman
@oresundsinstituttet.org

Jenny Andersson
senioranalytiker Øresundsinstituttet
jenny.andersson
@oresundsinstituttet.org