Inte sedan 2000 har så få flyttat från Själland till Skåne

TREND:  2015 blev det år då minst personer flyttade från Själland och öarna till Skåne sedan Öresundsbron öppnade år 2000. 

Totalt 1 587 danskar flyttade till Skåne under 2015. Det är en minskning med tre procent jämfört med 2014. Merparten, 1 322 personer, flyttade från Själland och öarna till Skåne.

Även flyttlassen från hela Sverige till den danska delen av Öresundsregionen minskade under 2015. Totalt 2 909 personer valde år 2015 att byta sin svenska adress mot en ny i den östra delen av Danmark. Det är en minskning med 12 procent jämfört med 2014. Två tredjedelar, eller 1 950 personer, av dem som flyttade från Sverige till Danmark flyttade från en adress i Skåne.

Framför allt är det danskar som flyttar fram och tillbaka över Öresund. Danska medborgare står för 62-63 procent av flyttningarna i båda riktningarna, medan svenskarna utgör 30 procent av dem som flyttar från Skåne till Själland och öarna och står för 25 procent av flyttningarna i den andra riktningen.

2007 var ett rekordår för antalet flyttlass från Själland och öarna till Skåne. Under det året slog 4 360 personer från den danska sidan Öresund ner sina bopålar i Sverige. Tre år senare slog i stället antalet flyttlass på andra hållet rekord. Under 2010 bytte 2 979 personer ut sin svenska adress mot en dansk.

Totalt bor 22 863 danska medborgare i Skåne och 37 104 i hela Sverige. På Själland och öarna bor sammanlagt 11 022 svenska medborgare och i hela Danmark 14 852 stycken.
Källor: Øresundsinstituttets beräkningar baserat på statistik från Örestat

Antal flyttningar mellan Östdanmark och Skåne

Diagram1_flyttning_se2016

Flyttningar mellan Östdanmark och Skåne
 0 Från Skåne till Östdanmark Från Östdanmark till Skåne Totalt
1998 711 553 1264
1999 641 630 1271
2000 665 1157 1822
2001 700 1568 2268
2002 814 2214 3028
2003 1032 2652 3684
2004 1371 2875 4246
2005 1528 3102 4630
2006 1514 4284 5798
2007 2062 4360 6422
2008 2524 3356 5880
2009 2923 3234 6157
2010 2979 2727 5706
2011 2775 2308 5083
2012 2551 1876 4427
2013 2764 1713 4477
2014 2326 1334 3660
2015 1950 1322 3272

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från orestat.se

Danskarna dominerar flyttströmmarna över Öresund

Danskarna dominerar flyttströmmarna över Sundet i båda riktningar. Under 2015 var 62 procent av alla som flyttade över Öresund danskar. Under 2006, vilket är ett av de år då flest flyttade från Östdanmark till Skåne, hade 4 av 5 av de som flyttade över Öresund danskt medborgarskap.

Under 2015 minskade antalet flyttningar från Skåne till Östdanmark kraftigt, bland både danska och svenska medborgare. 1 208 danskar flyttade tillbaka till hemlandet under 2015 medan motsvarande tal under 2014 var 1 432. Samtidigt minskade antalet svenska medborgare som flyttade från Skåne till Östdanmark med 18 procent, till 554 personer. Danskarna utgör 62 % medan svenskarna står för 28 % av flyttningarna från Skåne till Östdanmark.

Flyttströmmen från Östdanmark till Skåne består främst av danskar som väljer att bosätta sig på den svenska sidan av sundet. Antal danskar som flyttade till Skåne var som högst under 2006-2007. Därefter har antalet minskat stadigt fram till 2015, då den nedåtgående trenden bröts, och ligger nu strax över den nivå som rådde år 2000.

Antal flyttningar från Skåne till Östdanmark efter nationalitet

Diagram2_flyttning_se2016

Danskar som flyttar tillbaka från Skåne dominerar flyttströmmen.

Flyttningar från den danska delen av Öresundsregionen till Skåne efter nationalitet

Diagram3_flyttning_se2016

Svenskarna utgör 24 procent av flyttströmmen från Östdanmark till Skåne.

Flyttningar från Skåne till Östdanmark efter nationalitet
 0 Danskar Svenskar Övriga Totalt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326
2015 1208 554 188 1950

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Örestat

Flyttningar från Östdanmark till Skåne efter nationalitet
 0 Danskar Svenskar Övriga Totalt
1998 302 214 37 553
1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334
2015 833 331 158 1332

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Örestat

Öresundsflyttarna har en annan åldersprofil än de inhemska flyttningarna

Medan flyttströmmen från Östdanmark till Skåne domineras av personer mellan 20-29 år, vilka utgör 35 procent av flyttströmmen, sätter tillbakaflyttande danska barnfamiljer sin tydliga prägel på åldersfördelningen på dem som flyttar från Skåne till Östdanmark. Personer 30-39 år och 0-9 år utgör 24 procent respektive 17 procent. Åldersgruppen 20-29 år utgör 30 procent av alla som flyttar från Skåne till Östdanmark. Det är betydligt färre än 20-åringarnas andel av flyttningarna från Skåne till övriga Sverige, där de med en andel på 52 procent utgör hälften av alla som flyttar. De inhemska flyttningarna över regiongränser präglas i hög grad av unga som ska börja studera eller har fått sitt första jobb. Här är flyttningarna över Sundet annorlunda, då de primärt drivs av prisskillnader på bostäder men också av kultur- och språkskillnader, vilket får en del danska barnfamiljer att flytta tillbaka till Danmark innan barnen ska börja skolan.

Åldersfördelning på de som flyttar från Skåne till Östdanmark

Diagram4a_flyttning_SE2016

Åldersfördelning på de som flyttar från Skåne till övriga Sverige

Diagram4b_flyttning_SE2016

Åldersfördelning på de som flyttar från Östdanmark till Skåne

Diagram5_flyttning_SE2016

Öresundsflyttarna har en annan åldersprofil än de inhemska flyttningarna.

Åldersfördelning på de som flyttar från Skåne till Östdanmark och övriga Sverige, 2015
 0 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50+ år
Från Skåne till Själland 17% 4% 30% 24% 13% 13%
Från Skåne till övriga Sverige 8% 7% 52% 16% 6% 10%

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Örestat och SCB

Åldersfördelning på de som flyttar från Östdanmark till Skåne, 2015
 0 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50+
 0 11% 5% 35% 23% 12% 14%

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Örestat

OM STATISTIKEN

Örestat offentliggör statistik för antalet flyttningar mellan Öresundsregionens kommuner fördelat på medborgarskap, födelseland, ålder, kön samt till- och frånflyttskommun. Statistiken anger inte civilstatus eller familjetyp. När vi i ovanstående text drar slutsatsen att danska familjer flyttar tillbaka till Östdanmark från Skåne är det baserat på åldersfördelningen som visar att många barn samt många i åldersgruppen 30-39 år flyttar från Skåne till Östdanmark.

Nationalitet definieras i ovanstående som medborgarskap. Om antalet flyttningar istället baseras på födelseland visas en något annan bild. Exempelvis har många danska familjer fått barn medan de har bott i Sverige. När de flyttar tillbaka till Danmark kommer barnen rubriceras under Sverige som födelseland men under Danmark för medborgarskap. Ett barn som är fött i Sverige av två danska föräldrar får danskt medborgarskap medan ett barn som är fött av en dansk och en svensk förälder får svenskt medborgarskap.