FAKTA: Turismen i Öresundsregionen

TURISM. Med en stärkt dansk krona nådde antalet danska gästnätter i Skåne rekordnivåer under 2018. Även antalet svenskar i Region Hovedstaden ökar. Det totala antalet gästnätter ökar i alla regionerna, om än marginellt i Region Sjælland.

Fler danskar i Skåne

Såväl den varma sommaren som en stärkt dansk krona lockade fler danskar än någonsin över sundet 2018. Antalet danska gästnätter steg till 282 280 under året, en ökning med 29,3 procent sedan föregående år. Det tidigare rekordåret, 2009, föregicks också av en stärkt dansk krona. Då var antalet danska gästnätter i Skåne 257 822. Totalt nådde Skåne över sex miljoner gästnätter under 2018, en ökning med 5,1 procent. Den skånska turismen växer snabbare än riksgenomsnittet, där ökningen var 2,9 procent under året.

Fortsatt ökning i Region Hovedstaden

Även i Danmark ökar antalet gästnätter, men ökningen är inte jämnt fördelad. Region Hovedstaden ser en fortsatt tillväxt av turister. Den totala ökningen av antalet gästnätter i regionen är 6,9 procent. Även antalet svenska gästnätter ökar, då det under 2018 var 7,8 procent fler svenska gästnätter i regionen än under 2017. I Danmark som helhet ökar antalet svenska gästnätter med 0,8 procent.

Nedåtgående trend i Region Sjælland

Region Sjælland såg under 2018 en väldigt knapp ökning av det totala antalet gästnätter med 0,1 procent. De svenska turisterna minskar dock, 183 685 svenska gästnätter i regionen var 3,6 procent färre än föregående år, en nedåtgående trend som håller i sig.

Internationella turister

Den internationella turismen ökar i alla tre regionerna, men det är Skåne som gör den största ökningen med 12,5 procent. Även i Region Hovedstaden är ökningen stor, 7,5 procent, medan Region Sjælland ökar sitt antal internationella gästnätter med 3,5 procent. Såväl i Skåne som i Östdanmark är det tyskar som är de vanligaste internationella turisterna. Även britter och norrmän är vanliga. Bland de vanligaste nationaliteterna hos turister syns även amerikaner i Danmark och nederländare i Skåne.

Gästnätter i Sverige 2018

2018 Procentuell utveckling 2017-2018
Hela landet
Totalt 65050292 2,9
Därav internationella 17356948 7,2
Därav danska 1324001 16,8
Stor-Stockholm
Totalt 14493455 3,6
Därav internationella 5539300 7,4
Därav danska 154634 -1,2
Stor-Malmö
Totalt 3024243 3,6
Därav internationella 901761 9,8
Därav danska 127946 24,9
Skåne
Totalt 6185582 5,1
Därav internationella 1634643 12,5
Därav danska 282280 29,3
Källa: SCB/Tillväxtverket

Gästnätter i Danmark 2018

2018 Procentuell utveckling 2017-2018
Hela landet
Totalt 53661639 2,7
Därav internationella 27444542 2,9
Därav svenska 1831198 0,8
Region Hovedstaden
Totalt 11868970 6,9
Därav internationella 6731831 7,5
Därav svenska 798282 7,8
Region Sjælland
Totalt 3080253 0,1
Därav internationella 657133 3,5
Därav svenska 183685 -3,6
Kilde: Danmarks Statistik/Statistikbanken

 

Turism över sundet

Danska gästnätter i Skåne Svenska gästnätter i Region Hovedstaden Svenska gästnätter i Region Sjælland
2008 158373 636568 231760
2009 257822 506471 161448
2010 225332 578086 161152
2011 197829 649158 174685
2012 196867 705486 170821
2013 171415 741982 200860
2014 188385 771009 199122
2015 206511 730174 190698
2016 206302 698161 191220
2017 218379 740425 190545
2018 282280 798282 183685

 

Antal internationella gästnätter

Region Hovedstaden därav internationella Region Sjælland därav internationella Skåne därav internationella
2008 7 528 245 3 718 194 3 484 698 717 212 4 410 787 989 527
2009 7 067 184 3 551 334 3 131 985 545 417 4 584 451 1 079 905
2010 7 648 237 3 983 583 2 979 458 556 117 4 532 988 1 024 659
2011 8 351 552 4 415 035 2 901 088 528 475 4 636 198 1 038 624
2012 8 750 366 4 771 943 2 797 532 504 572 4 593 672 1 037 848
2013 9 143 667 5 030 034 2 839 163 566 078 4 791 001 1 054 561
2014 9 713 230 5 480 685 2 976 010 616 929 5 140 333 1 195 142
2015 10 443 095 5 718 389 2 956 445 581 554 5 533 166 1 283 725
2016 10 871 724 6 029 716 3 093 372 632 001 5 888 137 1 414 966
2017 11 101 173 6 265 008 3 077 449 641 804 5 885 431 1 453 509
2018 11 868 970 6 731 831 3 080 253 657 133 6 185 582 1 634 643
Procentuell ökning ’17-’18 6,9 7,5 0,1 2,4 5,1 12,5
Årlig ökning ’08-’18 4,7 6,1 -1,2 -0,9 3,4 5,1

 

Om Statistiken

Den svenska statistiken om antalet gästnätter hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Tillväxtverket. Den svenska statistiken innehåller gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, och förmedlade lägenheter och stugor (SoL).Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Den danska statistiken tillhandahålls av Danmarks Statistik och innehåller övernattningar på hotell, feriecenter, vandrarhem, camping, marinor och sommarhus. Det är bara hotell och feriecenter med mer än 40 sängplatser som tas med. Den danska och svenska statistiken är inte helt jämförbar.