FAKTA: Turismen i Öresundsregionen

TURISM. Allt fler danskar väljer att resa till Sverige. Den danska turismen ökar i hela landet, men framförallt i Skåne. Under 2018 ökade antalet danska gästnätter i Sverige kraftigt, och trots att antalet totala gästnätter i Sverige backade något under årets första kvartal fortsätter de rödvita turisterna att öka i antal. Den svaga svenska kronan gör det billigt för danskar att turista i Sverige, vilket troligtvis är en stor bidragande faktor till ökningen. Trots att det därmed också blir dyrare för svenskar att vistas i Danmark är den svenska turismen på den danska sidan sundet relativt stabil, även om en svag nedgång syns under det första kvartalet 2019.

Under 2018 ökade antalet gästnätter i Sverige med 3,1 procent, enligt statistik från SCB/Tillväxtverket. Den största ökningen kom från de internationella turisterna, och den svaga svenska kronan bidrog till en kraftig ökning av antalet danska gästnätter i Sverige. De internationella gästnätterna ökade med sju procent i Sverige under 2018, men antalet danska gästnätter steg med hela 15,6 procent. I Skåne ökade turismen mer än i riket i stort, och antalet danska turister har stigit med en fjärdedel. Under 2017 spenderade danska medborgare 218 000 gästnätter i Skåne, men under 2018 var siffran närmare 273 000.

Fortsatt ökning av dansk turism i Sverige
Den danska turismen i Sverige har fortsatt att öka även under det första kvartalet 2019. Trots att det totala antalet gästnätter har minskat med 0,3 procent i riket och 0,8 procent i Skåne har danskarna blivit fler. Antalet danska gästnätter ökade med 3,6 procent i Skåne och 1,9 procent i riket jämfört med samma period 2018. Under det första kvartalet av 2019 har antalet svenska övernattningar i Danmark minskat med 5,4 procent jämfört med samma period 2018, men övernattningarna är på samma nivå som 2016, och klart över statistiken från det första kvartalet 2017.

Ojämn fördelning av den svenska turismen i Danmark
Antalet totala övernattningar har varit ökande under de senaste åren i Danmark, men ökningen är inte jämnt fördelad i den danska delen av Öresundsregionen. Vinnare är Region Hovedstaden med Köpenhamn som den stora turistmagneten. Medan det totala antalet övernattningar i Region Hovedstaden steg med 6,4 procent under 2018 sjönk istället övernattningarna i Region Sjælland med 0,3 procent. På samma sätt ökade de internationella turisterna med 3,4 procent i hela Danmark, och hela 6,6 procent i Region Hovedstaden, samtidigt som Region Sjælland såg en minskning av internationella övernattningar med 1,7 procent. Denna utveckling avspeglar sig även i den svenska turismen i Danmark, där Region Hovedstaden såg 7,2 procent fler svenska övernattningar under 2018, medan de blågula övernattningarna i Region Sjælland istället minskade med 3,2 procent.

Även under det första kvartalet 2019 syns samma trend med en annorlunda utveckling i Region Hovedstaden och Region Sjælland. Medan minskningen av svenska övernattningar i Region Hovedstaden låg under riksgenomsnittet på 5,4 procent har de svenska övernattningarna i Region Sjælland minskat med hela 18,9 procent under årets första kvartal, jämfört med samma period 2018.

Vilken betydelse har kronkursen?
Om turismen över sundet enbart styrdes av kronkursen borde den svenska turismen i Danmark minska kraftigt, men så är inte fallet. När den danska kronan var som dyrast år 2009 minskade antalet svenska turister i Region Hovedstaden och Region Sjælland med 23,5 procent jämfört med 2008, men den trenden syns inte på samma sätt när nu valutaskillnaderna återigen ökat, även om en viss minskning märkts under årets första månader. Istället var de svenska övernattningarna i Danmark oförändrade under 2018 jämfört med 2017. Under båda dessa år noterades drygt 1,8 miljoner svenska övernattningar i Danmark, enligt siffror från Danmarks Statistik. Ökningen av den danska turismen i Skåne liknar utvecklingen runt den förra valutatoppen, men det registreras ännu fler danska gästnätter nu än då. Att den svenska turismen i Danmark minskat något under det första kvartalet 2019 tyder på en koppling till kronkursen, men minskningen är hittills inte loka stor som då, och korrelationen mellan en svagare svensk krona och en minskad turism är inte lika signifikant som 2009.

 

Gästnätter i Sverige

2018 Procentuell utveckling 2017-2018 Q1 2018-Q1 2019
Hela landet
Totalt 65 179 083 3,1% -0,3%
Därav internationella 17 327 279 7,0% -4,9%
Därav danska 1 310 974 15,6% 1,9%
Skåne
Totalt 6 228 154 5,8% -0,8%
Därav internationella 1 642 011 13,0% -3,7%
Därav danska 272 639 24,8% 3,6%

Övernattningar i Danmark

2018 Procentuell utveckling 2017-2018 Q1 2018-Q1 2019
Hela landet
Totalt 53 862 612 3,0% -6,8%
Därav internationella 27 570 819 3,4% -12,0%
Därav svenska 1828199 0,0% -5,4%
Region Hovedstaden
Totalt 13 262 433 6,4% 2,7%
Därav internationella 7 467 273 6,6% -2,6%
Därav svenska 839 258 7,2% -3,1%
Region Sjælland
Totalt 4 626 785 -0,3% -10,3%
Därav internationella 1 538 468 -1,7% -10,3%
Därav svenska 216 803 -3,2% -18,9%

 

Svenska övernattningar i Östdanmark och danska övernattningar i Skåne

Danska gästnätter i Skåne Svenska övernattningar i Region Hovedstaden Svenska övernattningar i Region Sjælland
2008 158 373 670 258 279 387
2009 257 822 531 356 195 186
2010 225 332 602 290 187 034
2011 197 829 677 591 202 636
2012 196 867 742 016 205 230
2013 171 415 778 501 236 318
2014 188 385 811 691 238 935
2015 206 511 774 275 227 935
2016 206 302 742 976 228 528
2017 218 379 782 529 223 968
2018 272 639 839 258 216 803

 

Totalt antal gästnätter och övernattningar i Öresundsregionen

Region Hovedstaden Därav internationella Region Sjælland Därav internationella Region Skåne Därav internationella
2008 8 546 698 4 311 712 4 755 384 1 512 852 4 410 787 989 527
2009 7 994 523 4 087 692 4 255 756 1 232 361 4 584 451 1 079 905
2010 8 573 550 4 526 243 4 130 777 1 263 294 4 532 988 1 024 659
2011 9 309 357 4 982 548 4 111 101 1 293 918 4 636 198 1 038 624
2012 9 826 014 5 436 829 3 967 525 1 225 325 4 593 672 1 037 848
2013 10 254 274 5 672 785 4 049 003 1 310 920 4 791 001 1 054 561
2014 10 969 166 6 197 825 4 295 159 1 405 557 5 140 333 1 195 142
2015 11 797 913 6 476 436 4 356 832 1 425 288 5 533 166 1 283 725
2016 12 305 669 6 813 431 4 635 962 1 546 434 5 888 137 1 414 966
2017 12 459 758 7 003 395 4 642 027 1 565 798 5 885 431 1 453 509
2018 13 262 433 7 467 273 4 626 785 1 538 468 6 228 154 1 642 011

 

Om Statistiken

Den svenska statistiken om antalet gästnätter hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Tillväxtverket. Den svenska statistiken innehåller gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, och förmedlade lägenheter och stugor (SoL). Den danska statistiken tillhandahålls av Danmarks Statistik och innehåller övernattningar på hotell, feriecenter, vandrarhem, camping, marinor och sommarhus. Det är bara hotell och feriecenter med mer än 40 sängplatser som tas med. Den danska och svenska statistiken är inte helt jämförbar.