FAKTA: Turismen i Öresundsregionen

Senaste utvecklingen under 2023: Svag svensk krona påverkade turismflödena över Öresund i sommar

Det var en nedgång för den svenska turismen på Själland, men en stark tillväxt för den danska turismen i Skåne under den gångna sommaren. Det visar statistik från Danmarks Statistik respektive Tillväxtverket. Under juni-augusti minskade antalet svenska övernattningar i Östdanmark (Region Huvudstaden och Region Sjælland) med 104 000, vilket är 23 procent färre än under samma period 2022. Det totala antalet svenska övernattningar i Östdanmark under sommaren var cirka 350 000. Samtidigt ökade de danska övernattningarna i Skåne med 58 000. Det är 58 procent fler jämfört med samma period 2022 och det totala antalet danska övernattningar i Skåne var 156 000. Siffrorna över antalet gästnätter fångar dock inte upp alla de turistresor som görs över en dag för att exempelvis handla, gå på restaurang eller ta del av kulturevenemang. Förändringarna beror högst troligen på utvecklingen av den svaga svenska valutan i förhållande till den danska. Det i kombination med den ekonomiska utvecklingen med hög inflation och höjda räntor har gjort att många svenskar har haft anledning att fundera över sin utlandsresa. Under juli månad nåddes ett bottenrekord då 100 danska kronor kostade 159,82 svenska kronor. Ett ökat intresse för att semestra i närområdet kan också ha påverkat turismutvecklingen i Öresundsregionen under sommaren.

Färre svenskar valde att turista i Danmark – 23 procent färre svenska övernattningar på Själland i sommar

En svag svensk valuta i förhållande till den danska gjorde att färre svenskar valde att turista i Danmark under sommaren. Under perioden juni-augusti minskade antalet övernattningar med 23 procent (104 000 övernattningar), jämfört med samma period 2022, visar statistik från Danmarks Statistik. Nedgången var störst i huvudstadsområdet och minskade där med 25 procent (cirka 97 000 övernattningar). I övriga Själland var nedgången mindre med 11 procent färre svenska övernattningar under sommarmånaderna, cirka 8 000 färre.

Under januari-maj var dock antalet svenska övernattningar i Östdanmark fler än jämfört med samma period 2022. Under inledningen av 2022 var turismen fortfarande präglad av coronapandemin. Den totala nedgången för i år blir därmed mindre om man ser till hela åttamånadersperioden januari-augusti. Cirka 11 procent färre, motsvarande 79 000 gästnätter, jämfört med samma period ifjol.

Tabell. Antal svenska gästnätter i Östdanmark under juni-augusti 2023. Inom parentes förändringen jämfört med samma period 2022.

Juni Juli Augusti Totalt juni-augusti
Region Huvudstaden 74 420 135 525 77 213 287 158 (-25 %)
Region Sjælland 18 081 29 372 15 837 63 290 (-11 %)
Totalt 92 501 164 897 93 050 350 448 (-23 %)

Källa: Danmarks Statistik

Stark tillväxt för dansk turism i Skåne – 58 procent fler gästnätter under sommaren

Danska besökare har strömmat till Skåne under hela året, vilket till stor del beror på den starka danska kronan i relation till den svenska. Juli månad sticker ut med cirka 83 000 danska övernattningar i Skåne. Det är cirka 38 000 fler än i juli ifjol. Totalt under sommarperioden, juni-augusti, stod danska besökare för 156 000 av övernattningarna i Skåne. Det är 58 procent fler än under sommaren 2022 och motsvarar en ökning med 57 000 övernattningar. Därmed har ett nytt årsrekord för danska övernattningar i Skåne slagits även om fyra månader av året återstår. Cirka 300 000 danska övernattningar i Skåne har registrerats under januari-augusti, visar statistik från Tillväxtverket. Det överträffar det tidigare årsrekordet från 2019.

Tabell. Antal danska gästnätter i Skåne under juni-augusti 2023. Inom parentes förändringen jämfört med samma period 2022.

Juni Juli Augusti Totalt juni-augusti
Skåne 34 327 82 748 39 332 156 407 (+58 %)

Källa: Tillväxtverket

Nya trafikrekord för resor över Öresundsbron

I juli 2023 slogs nya trafikrekord för antalet fordon som passerar Öresundsbron under en månad, vecka, helg respektive dygn, enligt Øresundsbro Konsortiet. 923 000 fordonspassager registrerades i juli, en ökning med 65 000 passager jämfört med tidigare månadsrekordet från juli 2019. Öresundsbro Konsortiets statistik över fritidstrafiken i tredje kvartalet, juli-september, visar också en trend med att dansk fritidstrafik ökat och den svenska minskat under sommaren. Fritidstrafiken från Danmark till Sverige ökade med 25 procent jämfört med samma period året före, medan den svenska fritidstrafiken till Danmark minskade med cirka 2 procent jämfört med samma period ifjol. Statistiken är baserad på resor över bron bland fritidskunder som har Öresundsbrons rabattavtal ØresundGO.

 


Senaste helårsstatistiken.

Under 2022 återvände turisterna till regionen, efter en kraftig nedgång under coronapandemin. De sista pandemirelaterade restriktionerna i Sverige och Danmark togs bort i februari och mars 2022 då det återigen gick att resa in i länderna utan krav på coronatest. Antalet danska gästnätter i Skåne ökade med 85 procent under 2022, jämfört med 2021, men var fortfarande en bit under nivån från 2019. Den totala turismen i Skåne blev rekordstor när det gäller antalet gästnätter vilket främst beror på en ökad inhemsk turism men också på att de utländska turisterna återvände i hög grad.

Antalet svenska gästnätter i Østdanmark ökade med 160 procent under 2022 jämfört med 2021 och svenskarna stod för över en miljon gästnätter i Østdanmark totalt. Det är mer än under 2019 men något lägre än 2018 års nivå. Totalt sett är tillväxten för den danska turismnäringen stark och antalet gästnätter i landet var fler än innan pandemin, mycket tack vare en stark återhämtning för den utländska turismen under 2022. Statistiken tar dock inte hänsyn till antalet dagsbesök utan övernattning som resenärerna gör.

 


Årsstatistik 2008-2022

Turister på andra sidan Öresund 2008-2022
Danska gästnätter i Skåne
Svenska gästnätter i Östdanmark
2008 158 373 949 645
2009 257 822 726 542
2010 225 332 789 324
2011 197 829 880 227
2012 196 867 947 246
2013 171 415 1 014 819
2014 188 385 1 050 626
2015 206 511 1 002 210
2016 206 302 971 504
2017 218 379 1 006 497
2018 272 639 1 052 992
2019 292 586 993 859
2020 132 915 252 552
2021 149 673 395 637
2022 277 598 1 030 918

Källa: SCB/Tillväxtverket, Danmarks Statistik

 

Återhämtning: danska gästnätter i Skåne ökade med 85 procent 2022 jämfört med pandemiåret 2021

Turismen i Skåne och Østdanmark minskade betydligt på grund av coronapandemin. Men efter perioder med begränsat resande till följd av reserestriktioner fick turismen ett kraftigt uppsving under 2022. Under 2022 registrerades det 6,5 miljoner gästnätter i Skåne. Både inhemsk och utländsk turism i Skåne steg under 2022, även om de utländska besökssiffrorna ännu inte helt har återhämtat sig jämfört med 2019 års nivå. För danska resenärer var det fördelaktigt att resa till Skåne under 2022 på grund av den svaga svenska kronkursen, och antalet danska gästnätter ökade till cirka 278 000 – en ökning med 85 procent jämfört med 2021. Det är dock fortfarande fem procent under nivån från 2019 då cirka 292 000 gästnätter registrerades.

Både den skånska och den svenska turismnäringen som helhet har växt sett till antalet gästnätter under förra året, främst till följd av fler inhemska turister. Siffrorna visar att ”hemester”-trenden fortsatt efter pandemin och att fler svenskar väljer att semestra inom landet efter att pandemin avtagit.

 

Totalt antal och utländska gästnätter i Sverige 2008-2022

Sverige Skåne
Totalt härav utländska Totalt härav utländska
2008 50 097 388 11 963 917 4 410 787 989 527
2009 51 011 006 12 329 657 4 58 4451 1 079 905
2010 52 406 034 12 802 832 4 532 988 1 024 659
2011 52 624 008 12 880 617 4 636 198 1 038 624
2012 52 690 482 12 774 599 4 593 672 1 037 848
2013 53 735 774 12 890 245 4 791 001 1 054 561
2014 56 401 219 13 747 590 5 140 333 1 195 142
2015 60 029 060 15 174 651 5 533 166 1 283 725
2016 61 796 457 15 593 726 5 888 137 1 414 966
2017 63 208 164 16 190 730 5 885 431 1 453 509
2018 65 179 083 17 327 279 6 228 154 1 642 011
2019 67 370 531 17 521 621 6 525 670 1 743 924
2020 43 302 846 5 180 388 4 454 582 587 694
2021 54 219 806 7 273 720 5 415 795 851 101
2022 67 758 128 15 338 216 6 539 355 1 488 523

Källa:  SCB/Tillväxtverket

 

Över en miljon svenska gästnätter i Østdanmark under 2022

Under 2022 registrerades cirka 860 000 svenska gästnätter i Region Huvudstaden och antalet var över en miljon gästnätter med Region Själland inräknat. Det innebär att antalet svenska gästnätter i Østdanmark steg med 160 procent jämfört med 2021, och med fyra procent jämfört med 2019. Därmed återvände de svenska turisterna till Danmark efter pandemin i stor utsträckning, trots en relativt sett svag svensk krona. De svenska besöken i Østdanmark ökade lite mer jämfört med de sammanlagda utländska besöken, som fortfarande ligger en bit under nivån från 2019.

Den danska turismnäringen i sin helhet står stark, både när det gäller inhemska och utländska besökare. Under 2022 steg antalet utländska övernattningar i Danmark och är nu fler än under 2019, före pandemin. Det är framför allt en ökning i bokade feriehus, campingplatser och på vandrarhem, medan samma återhämtning inte syns när det gäller bokade hotellrum i till exempel Region Huvudstaden. Bakom ökningen av antalet gästnätter i Danmark ligger även en växande inhemsk turism som ökat under pandemin, men som minskade något under 2022 jämfört med 2021.

Fotnot. Østdanmark motsvaras av Region Huvudstaden och Region Själland

Totalt antal och utländska gästnätter i Danmark 2008-2022

Danmark Østdanmark
Totalt härav utländska Totalt härav utländska
2008 44 669 034 21 174 885 13 302 082 5 824 564
2009 42 141 788 19 953 941 12 250 279 5 320 053
2010 43 096 429 20 944 910 12 704 327 5 789 537
2011 44 617 615 21 922 562 13 420 458 6 276 466
2012 44 389 765 21 841 834 13 793 539 6 662 154
2013 44 456 818 21 798 990 14 303 277 6 983 705
2014 46 708 811 23 196 479 15 264 325 7 603 382
2015 48 995 783 24 683 730 16 154 745 7 901 724
2016 51 279 633 26 045 793 16 941 631 8 359 865
2017 52 272 219 26 669 543 17 101 785 8 569 193
2018 53 831 438 27 559 767 17 872 951 8 995 257
2019 56 059 266 28 857 842 18 854 787 9 358 581
2020 44 552 056 16 071 262 11 535 119 3 103 034
2021 51 478 045 17 145 082 14 339 911 3 789 412
2022 62 718 689 30 691 949 20 254 839 8 803 123

Källa: Danmarks Statistik

 


Om Statistiken

Danmarks Statistik och SCB/Tillväxtverket. Slutlig statistik på årsbasis presenteras i april varje år.
Den svenska statistiken om antalet gästnätter hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Tillväxtverket. Den svenska statistiken innehåller gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, och förmedlade lägenheter och stugor (SoL).
Den danska statistiken tillhandahålls av Danmarks Statistik och innehåller övernattningar på hotell, feriecenter, vandrarhem, camping, marinor och sommarhus. Det är bara hotell och feriecenter med mer än 40 sängplatser som tas med.
Den danska och svenska statistiken är inte direkt jämförbar.