FAKTA: Konjunktur

KONJUNKTUR. Coronapandemin har kraftigt försämrat det ekonomiska läget i hela världen, och Öresundsregionen är inget undantag. Över en halv miljon svenskar har korttidspermitterats, och över en kvarts miljon danskar har på motsvarande vis varit hemma under lönkompensationsordning. Arbetslösheten har stigit kraftigt i både Sverige och Danmark under våren, men tack vare relativt sett starka statsfinanser och därmed ett större manöverutrymme har Sverige och Danmark hittills klarat sig ekonomiskt sett relativt lindrigt undan i krisen.

Under vintern pekade både danska och svenska offentliga konjunkturprognoser på att de senaste årens högkonjunkturtopp var över, och att 2020 skulle bli ett år med lägre ekonomisk tillväxt. När coronapandemin nådde Europa byttes tankar om avmattning mot ett ekonomiskt krisläge, med historiskt stora stödpaket och en arbetslöshet som sköt i höjden i både Sverige och Danmark.

Över 500 000 svenskar har beviljats korttidspermittering under mars-juni, och över 250 000 danskar har under mars-maj tagit del av den danska motsvarigheten till permittering, lönkompensationsordning. I Öresundsregionen har arbetslösheten stigit kraftigt. I Skåne var 10,7 procent av arbetskraften arbetslös i maj 2020, 1,8 procentenheter fler än i maj 2019. I Region Hovedstaden och Region Sjælland steg arbetslösheten med 1,3 respektive 1,1 procentenheter mellan april 2019 och april 2020.

Utvecklingen under våren har präglats av en stor osäkerhet, och de normalt sett relativt samstämmiga prognosinstituten har levererat BNP-prognoser som varierat med flera procentenheter. I flertalet fall har banker och myndigheter också presenterat olika scenarion för den ekonomiska utvecklingen, då osäkerheten gjort det svårt att fastställa en prognos. I dagsläget beror osäkerheten främst på att en eventuell andra våg av smitta potentiellt sett skulle kunna orsaka fortsatta ekonomiska hinder.

På grund av en relativt sett låg statsskuld i både Sverige och Danmark har det statliga ekonomiska manöverutrymmet varit stort, och under våren har de svenska och danska regeringarna beslutat om flera stora stödpaket, som har lindrat de ekonomiska tappen. I Sverige har ekonomin dessutom fått draghjälp av en relativt sett stor inhemsk konsumtion, då landets nedstängning varit mindre omfattande än på flera andra håll i världen. I Danmark har exportnäringarnas struktur mildrat de ekonomiska tappen. Danmark har en stor export av läkemedel och av livsmedel, två branscher som påverkats mindre än andra av den ekonomiska krisen.