Fakta: Gräns- och ID-kontroller mellan Danmark och Sverige sedan 2015

Mellan 1952 och 2015 förekom inga gränskontroller i Öresundsregionen, i enlighet med den nordiska passunionen och sedan Schengenavtalet. Sedan november 2015 har Sverige och Danmark av tre olika anledningar infört gränskontroller, id-kontroller och delvisa gränsstängningar.

De sista reserestriktionerna för att hindra smittspridning under coronapandemin togs bort i februari-mars 2022, men Sveriges gränskontroller för att kontrollera asylmottagandet och förhindra terrorism, och Danmarks gränskontroller för att stoppa gränsöverskridande brottslighet kvarstår.

I den nya svenska regeringens avtal med Sverigedemokraterna, Tidöavtalet, har partierna enats om att stärka Sveriges gränskontroller och ta fram ett förslag på lagändringar som gör det enklare för regeringen att även återinföra krav på id-kontroller av personer som stiger på färjor, tåg och bussar till Sverige, som under flyktingkrisen 2016-2017.

Den 12 november 2015 införde Sverige tillfälliga gränskontroller för resande från Danmark och Tyskland i samband med en flyktingkris. Sedan dess har det kontinuerligt genomförts svenska gränskontroller av resande från Danmark till Sverige och sedan den 12 november 2019 även danska gränskontroller i form av stickprovskontroller av resande från Sverige till Danmark.

Under coronapandemin har först Danmark och sedan Sverige delvis och i varierande omfattning stängt gränserna och intensifierat gränskontrollerna.

Den 9 februari 2022 blev det åter fritt för medborgare från Norden, EU- och EES-länderna att resa in i Sverige utan covid-begränsningar och krav på covid-pass. På samma sätt upphörde de danska covidrestriktionerna vid inresa i landet den 1 mars 2022. Både Danmark och Sverige har dock kvar gränskontrollerna.

I april 2022 föreslog den dåvarande svenska regeringen att återinföra en lag om transportöransvar för buss- och tågbolag, vilket skulle innebära att de måste kontrollera id-handlingar vid resor till Sverige. Lagförslaget drogs senare tillbaka av regeringen efter kritik från regionala aktörer, kollektivtrafikbolag och näringslivsorganisationer, med hänvisning till att kontrollen skulle ha en negativ påverkan på pendlingen och resandet över sundet. Förslaget från regeringen lades fram med syftet att kontrollera resandet till Sverige i samband med kriget i Ukraina.

Den 20 april 2022 beslutade de danska och svenska regeringarna om att transitresor för svenska resande till Köpenhamns flygplats vid Kastrup samt resor mellan Danmark och Bornholm, via Skåne, ska vara fredat vid framtida kriser och vid införandet av inreserestriktioner. Beslutet, som inte är bindande, har tagits inom ramen för Greater Copenhagen task force – ett forum inrättat under hösten 2021 med syfte att underlätta integrationen och samarbetet mellan länderna.

I oktober 2022 enades den svenska regeringen och Sverigedemokraterna, i Tidöavtalet, om att ytterligare stärka de svenska gränskontrollerna gentemot Danmark och Tyskland, i syfte att ”bekämpa irreguljär migration och gränsöverskridande kriminalitet”. Dessutom ska en utredning tillsättas om hur lagstiftningen kan ändras så att regeringen har möjlighet att återinföra transportöransvar vid gränsen, vilket alltså innebär att buss-, färje- och tågbolag måste kontrollera id-handlingar vid resor till Sverige. En proposition från regeringen om lagändringar för att stärka gränskontrollerna och införa transportöransvar/id-kontroller ska läggas fram under 2023, enligt Tidöavtalet.

 

Genom åren har gränskontrollerna haft tre huvudsyften:

  • Att kontrollera asylmottagandet och förhindra terrorism. Sverige införde tillfälliga gränskontroller den 12 november 2015 och som fortfarande tillämpas. Den inledande gränskontrollen motiverades med den migrationskris som kulminerade hösten 2015 och våren 2016 då ett stort antal flyktingar och migranter försökte ta sig till EU-länder från Mellanöstern (främst Syrien), Sydasien (främst Afghanistan) samt Afrika. Utöver den tillfälliga gränskontrollen införde Sverige ett transportörsansvar mellan den 4 januari 2016 och 4 maj 2017 och som innebar att buss- och tågföretag samt färjerederier ålades att säkerställa att resande till Sverige hade godkända ID-handlingar innan de passerade gränsen. Det gjorde att t.ex. resande med Öresundståg tvingades göra ett uppehåll vid stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup för ID-kontroll innan de fortsatte tågresan mot Sverige. Med hänvisning till den flyktingvåg som under våren 2022 väntades från Ukraina föreslog den svenska regeringen ett tillfälligt införande av en lag om ID-kontroller av inresande från och med den 8 april 2022. Men regeringen valde efter kritik från flera regionala aktörer och näringslivsorganisationer både i Skåne och Danmark att dra tillbaka förslaget.
  • Att sätta stopp för gränsöverskridande kriminalitet. Danmark införde från och med 12 november 2019 en gränskontroll av inresande från Sverige där kontrollen genomförs som stickprovskontroller. Motivet till den danska gränskontrollen var att förhindra gränsöverskridande kriminalitet sedan det visat sig att kriminella från Sverige låg bakom ett bombdåd mot Skattestyrelsen i Nordhavn i Köpenhamn. Den danska gränskontrollen gäller fortfarande.
  • Att minska smittspridning under coronapandemin. Danmark införde den 14 mars 2020 ett delvis inreseförbud gentemot Sverige. Undantagen var dock många och redan från början släpptes godstransporter, boende i Danmark, danska medborgare och arbetspendlare in i landet. Undantagen ökade efter hand. Inledningsvis stoppades svenska transitresor till Köpenhamns flygplats i Kastrup. Den omfattande gränskontrollen som upprättades påverkade restid och antalet avgångar med tåg över Öresundsbron. Sverige behöll dock under lång tid gränsen öppen. Den 22 december 2020 införde dock Sverige ett inreseförbud gentemot Danmark med undantag för godstransporter, svenska medborgare, boende i Sverige och arbetspendlare. Att transitresorna genom Skåne mellan Bornholm och övriga Danmark då också stoppades vållade kritik från Danmark. Redan den 24 december 2020 gjorde Sverige ett undantag från inreseförbudet för bl.a. boende på Bornholm och sjukvårdspersonal. Den 1 februari 2021 utökades undantaget till att gälla samtliga transitresor genom Skåne på väg till och från Bornholm. De danska och svenska besluten om delvis gränsstängning och inreseförbud grundades på ett högre smittläge i grannlandet. På samma sätt har både Danmark och Sverige haft krav på att resande mellan länderna ska uppvisa negativa smittest för covid-19 eller covidpass för att tillåtas inresa i landet. Tidvis har gränskontrollerna och kraven på att visa upp covidtest/covidpass skapat stor köbildning för bilar på väg över Öresundsbron såväl i riktning mot Danmark och senare i riktning mot Sverige. Den 9 februari 2022 blev det åter fritt för medborgare från Norden, EU- och EES-länderna att resa in i Sverige utan covid-begränsningar och krav på covid-pass. På samma sätt upphörde de danska covidrestriktionerna vid inresa i landet den 1 mars 2022. Både Danmark och Sverige har dock kvar gränskontrollerna.

Dansk-svensk task-force för återstart av gränsregionen över Öresund
I september 2021 arrangerade det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen ett möte mellan den svenska samarbetsministern Anna Hallberg (S) och hennes danska kollega Flemming Møller Mortensen (S) i Kastrup. Med på mötet var kommun- och regionpolitiker samt representanter från näringslivet från båda sidor Öresund. Då beslutades om att bilda en så kallad task force för återstart av Öresundsregionen. Ett konkret resultat av möten inom ramen för task force var att samarbetsministrarna den 20 april beslutade att transittrafiken från Sverige till Köpenhamns flygplats och danska transitresor till Bornholm genom Skåne ska fredas vid införandet av eventuella framtida inreserestriktioner. Överenskommelsen mellan den danska och den svenska regeringen utgör ingen fullständig garanti vid framtida kriser, men är en avsiktsförklaring från de båda länderna. Vidare förs även diskussioner mellan länderna om en omförhandling av Öresundsavtalet, det dansk-svenska skatteavtalet, bland annat när det gäller frågan om hur hemarbete ska hanteras i förhållande till vilket land Öresundspendlarna betalar skatt.

Läs Øresundsinstituttets analyser av effekterna av de tidigare ID-kontrollerna
Klicka här för att läsa en sammanställning av de fem analyser som Øresundsinstituttet gjorde under 2016 av effekterna av de dåvarande ID- och gränskontrollerna i Öresundsregionen och Norden. Faktatexten inleds med News Øresunds nyheter om den svenska regeringens planer på att återinföra ID-kontroller den 8 april 2022 samt remissvaren på regeringens promemoria.


Innehåll:

Gränskontroller och reserestriktioner för att minska smittspridningen under coronapandemin – en tidslinje
Gränskontroller på grund av gränsöverskridande kriminalitet
Gränskontroller för att kontrollera asylmottagandet och förhindra terrorism

 

Gränskontroller och reserestriktioner för att minska smittspridningen under coronapandemin – en tidslinje

Redan tidigt under coronapandemin valde Danmark att införa reserestriktioner för inresande från Sverige. Sverige höll gränsen öppen längre, men införde reserestriktioner för inresande från Danmark i december 2020. Både de danska och svenska reserestriktionerna lättades under sommarhalvåret 2021, men många krav infördes igen när smittan tilltog under hösten. För pendlare har det hela tiden varit möjligt att fortsätta resa över Öresund, i båda riktningarna.

Här listas några viktiga datum under coronapandemin:

2020

27 februari: Det första coronafallet på Själland och samtidigt i Danmark.

2 mars: Det första coronafallet i Skåne.

14 mars: Danmark stängde gränsen mot Sverige, med undantag för bland annat gränspendlare. Under våren infördes successivt flera undantag och förtydliganden av reserestriktionerna.

27 juni: Danmark införde en modell som öppnade gränsen för boende i regioner med mindre smittspridning, med färre krav om det gällde boende i gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland.

11 juli: Smittspridningen i Skåne var så låg att Danmark öppnade gränsen för boende i regionen.

1 augusti: Danmark öppnade gränsen för inresor från hela Sverige.

3 september: Danmark tog bort den permanenta gränskontrollen mot Sverige och återgick till stickprovskontroller.

10 oktober: Danmark stängde återigen gränsen mot Sverige, men med undantag för bland annat arbetspendlare och boende i regioner med mindre smittspridning.

24 oktober: Smittspridningen i Skåne översteg den godkända nivån och gränsen stängdes därför, med undantag för bland annat gränspendlare.

22 december: Sverige stängde gränsen mot Danmark, med undantag för gränspendlare, på grund av att den så kallade ”brittiska mutationen” av covid-19 förekom i Danmark.

24 december: Sverige öppnade gränsen för bland annat transitresor till Bornholm och personer med trängande familjeskäl.

2021

9 januari: Danmark införde krav på negativt covid-19-test för de utländska medborgare som tillåts resa in i landet. För gränspendlare skulle testet ha tagits för högst en vecka sedan och  för övriga inresande för högst 24 timmar sedan. Även övriga krav för inresa skärptes.

6 februari: Sverige införde krav på negativt covid-19-test för de utländska medborgare som tillåts resa in i landet.

31 mars: Sverige slopade reserestriktionerna för inresande från Danmark. Kravet på ett negativt covid-19-test kvarstår dock.

1 maj: Danmark tillät inresa för personer som kan visa upp ett intyg på att de är färdigvaccinerade mot covid-19.

14 maj: Danmark tog bort kraven på “särskilda skäl” för inresa från Sverige och slopade karantänskraven för boende i gränsregioner mot Danmark.

31 maj: Sverige tog bort alla reserestriktioner för inresa från Danmark och övriga nordiska länder

26 juni: Danmark lättar på reserestriktionerna från Sverige och tar bl.a. bort kravet om karantän efter inresa.

25 oktober: Danmark tog bort den coronarelaterade gränskontrollen och återgick till att enbart genomföra de stickprovskontroller som gällde före pandemin.

27 december: Danmark införde krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som ville resa in i landet. Undantag gavs för svenska resenärer till Köpenhamns flygplats, samt boende i gränsregionerna Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland.

28 december: Sverige införde krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som ville resa in i landet. Undantag gavs för danska transitresenärer mellan Själland och Bornholm, gränspendlare och gränsstudenter, som även kunde visa upp vaccinationsintyg.

2022

21 januari: Sverige avskaffade kravet på ett negativt covid-19-test för danskar och andra EU-/EES-medborgare som ville resa in i landet, förutsatt att de kunde visa upp ett intyg på att de vaccinerats mot covid-19 eller tillfrisknat från sjukdomen under de senaste sex månaderna.

9 februari: Det blir åter fritt för medborgare från Norden, EU- och EES-länderna att resa in i Sverige utan covid-begränsningar och krav på covid-pass. Den tillfälliga gränskontrollen kvarstår.

1 mars: Danmark häver covidrestriktionerna vid inresa i landet på samma sätt som Sverige.

 

 

Gränskontroller på grund av gränsöverskridande kriminalitet

Danmarks gränskontroller mot Sverige

Den 12 november 2019 införde Danmark en tillfällig inre gränskontroll av inresande från Sverige. Beslutet meddelades av Danmarks justitieminister Nick Hækkerup (S) den 10 oktober. I sitt pressmeddelande lyfte den danska regeringen fram svenskars inblandning i sprängningen vid Skattestyrelsen och dubbelmordet i Herlev, som båda skedde under sommaren 2019, som en direkt bakgrund till beslutet att införa gränskontroller mot Sverige.

De danska gränskontrollerna genomfördes i form av stickprov under några timmar en till två gånger i veckan vid färjelägena i Rönne, Helsingör, Frederikshavn och Grenå samt vid Öresundsbron och omfattade även tågtrafiken. I samband med coronapandemin infördes tidvis en fullständig gränskontroll – se tidslinjen ovan.

Gränskontrollen mot Sverige kombinerades med att ett nytt centrum för polissamarbete över Öresund, Gränscenter Öresund, etablerades den 1 april 2020. Där samarbetar dansk och svensk polis samt den svenska tullen för att hindra och efterforska gränsöverskridande kriminalitet.

 

Gränskontroller för att kontrollera asylmottagandet och förhindra terrorism

Sveriges gränskontroller mot Danmark och Tyskland

Den 12 november 2015 införde Sverige en tillfällig inre gränskontroll för trafiken från Danmark och Tyskland. Den 4 januari 2016 införde Sverige dessutom ett så kallat transportöransvar som omfattade resande från Danmark och Tyskland. Det tvingade tåg-, färje- och bussbolag att införa id-kontroller, eftersom transportöransvaret innebar att de bara fick tillåta de resenärer som kunde visa upp en giltig legitimation att åka med till Sverige.

Bakgrunden till regeringens beslut om gränskontroller och transportöransvar var att en stor mängd asylsökande och migranter kommit till Sverige under flyktingkrisen, som var som mest intensiv under hösten 2015. Gränskontrollerna motiverades med att den stora mängden ankommande flyktingar innebar akuta utmaningar för viktiga funktioner i samhället.

Sedan dess har gränskontrollerna förlängts och det finns inget planerat slutdatum. Resenärer kontrolleras bland annat vid tågstationen i Hyllie, vid Öresundsbron och vid färjelägena i Helsingborg och Trelleborg. Motivet till kontrollen har dock förändrats över tid, till att vid de senaste förlängningarna handla om landets säkerhet och att förhindra terrorattentat. Även utformningen har förändrats och numera sköts gränskontrollen av svensk polis samt civilanställda pass- och gränskontrollanter.

Den 4 maj 2017 avskaffade Sverige transportöransvaret och därmed id-kontrollerna vid resa med tåg, buss eller färja från Danmark och Tyskland till Sverige. Samtidigt förstärktes gränskontrollen.

När gräns- och id-kontrollerna infördes ökade restiden för främst tågresenärerna med upp till det dubbla, samtidigt som antalet avgångar minskade. En betydande anledning till den ökade restiden var att två kontroller gjordes: en id-kontroll vid Köpenhamns flygplats i Kastrup, då passagerarna var tvungna att byta tåg, och en gränskontroll vid ankomsten till Sverige. Avskaffandet av id-kontrollen och en tidsmässigt förkortad gränskontroll i Hyllie har dock gjort att mertiden nu är under fem minuter för trafiken i riktning mot Sverige, jämfört med i riktning mot Danmark.

 

Danmarks gränskontroller mot Tyskland

Den 4 januari 2016 införde Danmark en tillfällig inre gränskontroll mot Tyskland – samma dag som Sverige införde transportöransvar för resande från Danmark. Enligt den danska regeringen var gränskontrollerna en följd av det svenska beslutet att införa transportöransvar samma datum. Sedan dess har gränskontrollerna förlängts och pågår fortfarande.

Danmarks gränskontroller genomförs primärt vid gränsövergångarna vid Padborg, Kruså och Frøslev vid landgränsen mot Tyskland, vid järnvägsstationerna i Padborg och Tønder, samt vid färjehamnarna i Rödby, Gedser och Rönne.