FAKTA: Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

BOSTADSMARKNAD. Bostadsmarknaden i både Sverige och Danmark har under årets präglats starkt av coronapandemin. Till en början sjönk både priserna och antalet försäljningar som följd av en stor osäkerhet på bägge sidor av Öresund, men under sommaren påbörjades en återhämtning och vid årets slut har framförallt villamarknaden i hela Öresundsregionen haft ett rekordår.

Denna faktaartikel uppdateras regelbundet och innehåller:

  • Bostadspriser i Öresundsregionen
  • Bostadspriser för de största kommunerna i regionen
  • Historisk prisutveckling på Öresundsregionens bostadsmarknad
  • Data inhämtas främst från Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik

Trots att bostadspriserna i Sverige och Danmark är likartade på en nationell nivå finns stora skillnader inom Öresundsregionen. Både de högsta och lägsta priser i regionen finns på dansk sida. Högst är kvadratmeterpriserna i Region Hovedstaden, medan Region Sjælland har de lägsta kvadratmeterpriserna i regionen, både på villor och ägarlägenheter. Frederiksbergs och Köpenhamns kommun är de större kommuner på dansk sida där bostadspriserna är högst. I Skåne är villorna dyrast i Malmö, medan det är i Lund kvadratmeterpriset på bostadsrätter är högst.

Skåne
I Skåne har priserna på bostadsrätter ökat med 10 procent under perioden oktober till november, jämfört med samma period ifjol. Kvadratmeterpriset för en bostadsrätt var under perioden i genomsnitt 29 800 svenska kronor. Villapriserna ökade under motsvarande period med nära 14 procent.

Även i Malmö steg villapriserna med nära 14 procent, motsvarande ökning i Lund och Helsingborg är 10 respektive 9 procent. Av de tre skånska storstäderna är det Helsingborg som uppvisar störst ökning i bostadsrättspriserna med 12 procent.

I Sverige totalt har villapriserna ökat med 11 procent och bostadsrätterna med 7 procent.

Utvecklingen avser perioden oktober till november 2020 jämfört med samma period ifjol.

Se mer i tabellen nedan.

Östra Danmark
Även i Region Hovedstaden har priserna på villor och småhus ökat mer i år än förra året. Under årets tredje kvartal har villapriserna stigit med 7 procent jämfört med samma kvartal ifjol. Priserna på ägarlägenheter i Region Hovedstaden har också ökat med 7 procent under samma period och priset per kvadratmeter var under årets tredje kvartal nära 38 000 danska kronor.

I Köpenhamn steg priserna på ägarlägenheter med 8 procent och priserna på villor- och småhus med 9 procent under årets tredje kvartaö jämfört med samma period ifjol. I Frederiksberg var ökningen på villor- och småhus något lägre med 3 procent samtidigt som priserna på ägarlägenheter steg i nästan samma takt som i Köpenhamn med 7 procent.

Priserna på både ägarlägenheter och villor ökade starkt i Region Sjælland förra året vilket innebär en blygsammare ökning i år. Trots det har villapriserna ökat med 2,4 procent mellan tredje kvartalet i år och ifjol, medan prisutvecklingen på ägarlägenheter sjunkit med 0,3 procent samma period.

I Roskilde ökade villapriserna med 2 procent samtidigt som priserna på ägarlägenheter sjönk med 0,6 procent.

Totalt sett ökade de danska villapriserna med 4 procent och priserna på ägarlägenheter med 5 procent mellan tredje kvartalet 2020 och 2019.

Utvecklingen avser tredje kvartal 2020 jämfört med tredje kvartal 2019.

Se mer i tabellen nedan.

Historisk prisutveckling
Efter flera år av markant stigande priser mattades prisutvecklingen av, både i Sverige och Danmark under 2018 och 2019. Priserna har ökat mest i storstadsområden, och skillnaden mellan bostadspriserna i exempelvis Region Hovedstaden och Region Sjælland har ökat under de senaste tio åren. Även prisskillnaderna mellan Skåne och Stockholmsregionen har ökat under perioden. Finanskrisen påverkade Danmarks bostadsmarknad kraftigare än Sverige, och det tog ungefär 10 år innan bostadspriserna i Danmark nådde samma nivå som före krisen.

Läs även: Skånsk konjunktur våren 2020, en rapport från Øresundsinstituttet med temakapitel om den skånska bostadsmarknaden 


Historisk prisutveckling i Sverige

 

Källa: Svensk Mäklarstatistik

Historisk prisutveckling i Danmark

 

Källa: Realkreditrådet, Svensk Mäklarstatistik


Fakta om bostadsmarknaden

 

SVERIGE

Allmännyttigt bostadsföretag
Ett aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som drivs utan vinstsyfte och huvudsakligen förvaltar hyreslägenheter. Kommunalt bostadsföretag avser ett allmännyttigt bostadsföretag där en kommun har det bestämmande inflytandet. Utmärkande för svensk allmännytta är även att bostäderna är öppna för alla, inte bara för mindre resursstarka hushåll. Den allmännyttiga sektorn består grovt räknat för en femtedel av bostadsmarknaden i Sverige och ungefär hälften av hyresmarknaden uppskattar Boverket.

Bostadsrätt
Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen som ofta är belånad. De boende köper en bostadsrätt som är en nyttjanderätt till en viss lägenhet. Utöver köpeskillingen betalar de boende en månadsavgift till föreningen som vanligen inkluderar alla driftskostnader. Bostadsrättsinnehavaren blir medlem och äger en ekonomisk andel i bostadsrättsföreningen.

Ägarlägenhet
Den som köper en ägarlägenhet äger sin del av fastigheten och kan få lagfart på förvärvet och sedan inteckna och belåna sin lägenhet. En ägarlägenhet kan även hyras ut eller säljas.

DANMARK

Almen bolig
Ingen tjänar pengar på hyran. Bostäderna uppförs med offentligt stöd och i gengäld har kommunen vanligtvis så kallad anvisningsret till var fjärde lägenhet. De almene boliger är demokratiskt uppbyggda och varje avdelning är en självständig ekonomisk enhet.

Ejerlejlighed
Innehavaren äger enskilt sin bostad medan gemensamma utrymmen ägs av ejerlejlighedsforeningen. En fællesudgift betalas till föreningen för underhåll och drift.

Andelsbolig
Andelsbolig ses ofta som ett mellanting mellan en lejebolig och en ejerbolig med bruksrätt och ett reglerat maxpris.

Källa: AAB, ABF, Boverket, SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum, Justitiedepartementet.

 

Om statistiken

Det finns många olika källor till statistik om prisutveckling på bostadsmarknaden. I ovanstående text har Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB använts som datakällor då båda institutionerna offentliggör genomsnittligt kvadratmeterpris för de sålda bostäderna. På detta sätt möjliggörs en jämförelse av bostadspriser över Öresund utan att behöva ta hänsyn till att den genomsnittliga storleken på boenden kan skilja sig åt på de olika sidorna av sundet eller mellan olika kommuner. Fördelen med dessa två källor är att de ger en bild av vad det kostar att köpa en bostad här och nu. Kvadratmeterpriser gör det samtidigt möjligt att beräkna privatekonomin vid köp av samma storlek på en bostad fast i olika kommuner inom Öresundsregionen.

Statistiken från Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB ger snabbt en rättvisande bild av bostadsprisutvecklingen, men ingen av dem täcker samtliga försäljningar på marknaden. Svensk Mäklarstatistik AB omfattar över 95 procent av alla försäljningar som sker via en fastighetsmäklare. Statistiken tas fram i samarbete med Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling samt branschorganisationen Mäklarsamfundet. Bostadsmarknadsstatistiken från Realkreditrådet utarbetas i samarbete mellan Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet. Statistiken täcker alla fria affärer, det vill säga affärer som sker genom en fastighetsmäklare.