Life science-sektorn i Öresundsregionen, Medicon Valley, har ökat antalet anställda med 12 000 personer på fem år och sysselsätter nu cirka 65 500 personer. Optimismen är stor i branschen och investeringar i nya fabriker, forskningsanläggningar och byggnader planeras för mer än 45 miljarder danska kronor i östra Danmark, vilket förväntas skapa ytterligare 4 000 arbetstillfällen. Detta framgår av analysarbetet som gjorts av Øresundsinstituttet inom ramen för Interregprojektet Greater Copenhagen Life Science Analysis Initiative. Projektet genomfördes 2019-2022 i samarbete med Medicon Valley Alliance och delfinansierats av Region Sjælland och Region Skåne. Nedan finns länkar till samtliga rapporter som tagits fram inom projektet.

Life Science in Skåne

Den första rapporten i projektet publicerades i november 2020 och är en kartläggning av life science-bolagen i Skåne. 426 life science-företag har identifierats i Skåne med 7 500 anställda. Sedan 2015 har dessa företag vuxit med omkring 1 500 anställda, vilket visar, att sysselsättningen i life science-företagen i Skåne har ökat med omkring 25 procent på fem år.

Rapporten presenterades vid ett digitalt event på Malmö Rådhus som, liksom rapporten, nås via följande länk:

Klicka här för läsa rapporten ‘Life Science in Skåne’ och se sändningen


Life Science Across the Øresund

Den andra rapporten i projektet publicerades i juni 2021 och visar att kontakterna över Öresund är omfattande med arbetspendlare, forskning, företagsetableringar och investeringar. Men 21 år efter invigningen av Öresundsbron bygger stora delar av samarbetet fortfarande på personliga kontakter och EU-projekt medan de nationella strukturerna till exempel försvårar samarbeten mellan universiteten i Danmark och Sverige. Det framgår av de 53 intervjuer som genomförts i den största studien som någonsin gjorts av det gränsregionala samarbetet inom Medicon Valley.

Rapporten presenterades vid ett digitalt event på Hub1 i Ørestad som, liksom rapporten, nås via följande länk:

Klicka här för att läsa rapporten ‘Life Science Across the Øresund’ och se sändningen


State of Medicon Valley 2021 – special theme: The Beacons of Medicon Valley

Den tredje rapporten i projektet publicerades i november 2021 och fokuserar på life science-industrins fyrtornsbolag i Öresundsregionen. De flesta större life science-bolagen i Öresundsregionen har ökat i antalet anställda under de senaste fem åren. Runt 4 000 nya jobb har regionalt skapats i dessa företag, enligt siffror som tagits fram av Øresundsinstituttet. Många av fyrtornsbolagen inom life science förväntar att de behöver anställa fler medarbetare i regionen under de kommande åren. I intervjuer till rapporten tar företrädare för bland annat Novo Nordisk och Lundbeck upp en oroa för att konkurrensen om arbetskraften ökar.

Rapporten presenterades vid Medicon Valley Alliances årsmöte på Clarion Hotel på Köpenhamns flygplats den 8 november 2021.

Klicka här för att läsa rapporten ‘State of Medicon Valley 2021 – special theme: The Beacons of Medicon Valley’


Expertise Demands and -Mathcing – higher education and the life science industry’s needs in Skåne

Den fjärde rapporten i projektet publicerades i februari 2022 och visar att omkring 8 500 studenter är tillknutna en life science-utbildning i Skåne. Samtidigt är cirka 120 utbildningar i Skåne helt eller delvis riktade mot life science-branschen. Å ena sidan blir den skånska life science-industrins behov av arbetskraft till stor del tillgodosett av de regionala utbildningarna. Å andra sidan finns det kompetensbrist och kompetensbehov med fokus på STEM-ämnena (Science, Technology, Engineering og Mathematics) samt en brist på medarbetare med kompetens inom regulatoriska och kommersiella områden. Det uppger flera branschaktörer.

Rapporten blev den 15 februari 2022 presenterad för Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS), som jobbar för att förbättra villkoren för forskning och innovation i Skåne genom ett samspel mellan den offentliga sektorn, akademin och näringslivet.

Klicka här för att läsa rapporten ‘Expertise Demands and -Mathcing – higher education and the life science industry’s needs in Skåne’


Life Science in Eastern Denmark – the Danish Part of Medicon Valley

Den femte rapporten i projektet publicerades i maj 2022 och är en kartläggning av life science-bolagen i östra Danmark. Cirka 700 life science-företag har identifierats i östra Danmark med 58 000 anställda. Sedan 2017 har dessa företag vuxit med omkring 10 500 anställda, vilket visar, att sysselsättningen i life science-företagen i östra Danmark har ökat med omkring 22 procent på fem år. Optimismen är stor i branschen och investeringar i nya fabriker, forskningsanläggningar och byggnader planeras för mer än 45 miljarder danska kronor i östra Danmark, vilket förväntas skapa ytterligare 4 000 arbetstillfällen. 18 djupintervjuer med yrkesverksamma inom branschen visar att de har en stark framtidstro, men att det behövs ännu mer STEM-kompetens om den positiva utvecklingen inom branschen ska fortsätta. Företagen uttrycker oro över kompetensförsörjningen i östra Danmark och är beroende av arbetskraft från utlandet – särskilt inom IT och digitalisering.

Rapporten presenterades vid ett evenemang på Börsen på Dansk Erhverv i Köpenhamn den 30 maj 2022.

Klicka här för att läsa rapporten ‘Life Science in Eastern Denmark – the Danish Part of Medicon Valley’

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative var ett EU-projekt som genomfördes 2019-2022 med syfte att öka kunskapen om regionens life science-kluster. Bland annat var efterfrågan på arbetskraft och framtida kompetensbehov inom branschen i fokus. Lead partner för projektet var Medicon Valley Alliance och partner var Øresundsinstituttet. Region Skåne och Region Sjælland bidrog med finansiering.