Fakta

Fakta: Effekterna av id- och gränskontroller mellan Skåne och Själland

Längre restid, färre avgångar i rusningstid och ökad trängsel på tågen. Så ser vardagen ut för tågpendlarna över Öresund efter snart tio månader med id-kontroller vid Köpenhamns flygplats Kastrup i kombination med gränskontroll vid stationen i Hyllie. Effekterna märks bland annat i form av minskat tågresande, ökat bilresande, en arbetsmarknad som krymper i storlek och sämre tillgänglighet till Köpenhamns flygplats. På sikt bedöms det påverka regionens tillväxt negativt.

FAKTA: Så går flyttströmmarna över sundet

FLYTTNING. Det är fortfarande fler som flyttar från Skåne till Östdanmark än tvärtom, men de senaste siffrorna visar att flyttarna från Danmark till Sverige ökar. Under det tredje kvartalet 2018 ökade antalet som flyttar från Östdanmark till Skåne med nästan 25 % jämfört med samma period 2017.

Medicon Valley placerar sig i mitten bland europeiska life science-kluster sett till vetenskapliga artiklar och citeringar

Medicon Valley har haft den största procentuella ökningen av antalet vetenskapliga publiceringar under perioden 2006-2016 jämfört med nio andra, framstående europeiska life science-kluster. Det visar en analys som forskningsinstitutet CWTS gjort på uppdrag av Medicon Valley Alliance. I den övergripande jämförelsen placerar sig den dansk-svenska regionen på sjätte plats, både vad gäller artiklar och citeringar.

FAKTA: Öresundsregionen har fler än fyra miljoner invånare

BEFOLKNING. Öresundsregionen växer, efter att ha passerat fyra miljoner invånare under 2017 fortsatte befolkningstillväxten med 0,9 % under 2018. Greater Copenhagen-samarbetet växer även rent geografiskt och när även Region Halland inkluderas har samarbetsregionerna tillsammans närmare 4,4 miljoner invånare. 

FAKTA: Pendlingen över sundet

PENDLING. Pendlingen över Öresund nådde sin topp under 2008, men sedan finanskrisen har pendlingen minskat. Flest pendlar från Sverige till Danmark, men även i motsatt riktning har pendlingen visat en uppgång sedan brons öppnande.

FAKTA: Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

BOSTADSMARKNAD. Efter en längre tids prisstegring på bostadsmarknaden har utvecklingen stannat av under 2018, framförallt på den svenska sidan av Öresund. Region Hovedstaden i allmänhet och Köpenhamn i synnerhet har de högsta priserna i regionen, medan Region Sjælland har hela regionens lägsta villapriser. På den svenska sidan är det Lund som har de högsta priserna på bostadsrätter, medan Malmö har det högsta kvadratmeterpriset på villor.

FAKTA: Konjunktur

KONJUNKTUR. Vi håller på att uppdatera denna faktaartikel.

FAKTA: 17 universitet och högre lärosäten med totalt kring 189 000 studerande i Öresundsregionen

UNIVERSITET. I Greater Copenhagen/Öresundsregionen finns 17 danska och svenska universitet, högskolor och högre lärosäten. Tretton av dessa finns på Själland med omkring 119 000 studenter och fyra finns i Skåne med omkring 70 000 studenter.

FAKTA: Trafiken över Öresundsbron

TRAFIK. Efter flera års stadig ökning minskade vägtrafiken över Öresundsbron med 0,4 procent under 2018. Även tågresandet minskade under året, då 1,4 procent färre resor genomfördes 2018 jämfört med 2017.

FAKTA: Turismen i Öresundsregionen

TURISM. Med en stärkt dansk krona nådde antalet danska gästnätter…