Den skånska arbetslösheten väntas sjunka – men fortsatt stora matchningsproblem på arbetsmarknaden

Den skånska arbetslösheten förväntas sjunka – bland annat inom byggbranschen förväntas många nya jobbtillfällen. Foto: News Øresund

Högkonjunkturen håller i sig, en majoritet av de tillfrågade skånska företagen förväntar sig både nyrekryteringar och ökad efterfrågan och för första gången på tio år väntas en varaktig nedgång i Skånes arbetslöshet. Samtidigt ökar arbetskraftsbristen och allt fler arbetslösa saknar gymnasieutbildning. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Skåne 2018-2019, som presenterades under onsdagen.

Majoriteten av de tillfrågade företagen förväntar sig ökad efterfrågan och nyrekryteringar under 2018 och 2019. Flest nya jobb skapas inom offentliga tjänster, industri, byggverksamhet, finansiell verksamhet och företagstjänster. Det innebär en stark skånsk arbetsmarknad under 2018 och 2019 – totalt väntas 22 000 nya arbetstillfällen. Inom branscherna personliga och kulturella tjänster samt jord- och skogsbruk ser expansionsplanerna däremot inte lika ljusa ut, mindre än en av tio tror att antalet anställda kommer att öka.

För första gången på ett decennium väntas en långsiktig nedgång i arbetslösheten i Skåne. Det beror förutom på en stark arbetsmarknad även på att tillflödet till arbetskraften avtar. Den sjunkande arbetslösheten syns redan nu, då arbetslösheten bland både inrikes och utrikes födda minskat under 2018. Även ungdomsarbetslösheten fortsätter att sjunka. Den förväntade arbetslösheten är 9,1 procent under 2018 och 8,8 procent under 2019.

Men sysselsättningstillväxten når trots en fortsatt stark arbetsmarknad inte sin fulla potential de kommande åren, då obalansen mellan arbetsgivarnas behov och arbetskraftens kompetens ökar. Fyra av tio privata arbetsgivare upplever brist på arbetskraft, samma siffra för de offentliga arbetsgivarna är sex av tio. Framförallt inom bygg, transport, information och kommunikation är det svårt att rekrytera. I rapporten menar Arbetsförmedlingen att bristen på arbetskraft till stor del beror på för små utbildningsvolymer inom bland annat IT,- lärar- och ingenjörsutbildningar samt inom hälso- och sjukvård. Matchningen på arbetsmarknaden försvåras även av att allt fler arbetslösa saknar gymnasieutbildning – från april 2017 till april 2018 ökade antalet med 1 300 personer till 20 000, vilket motsvarar 33 procent av de arbetslösa.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos utkommer två gånger per år. Prognosen bygger på intervjuer med 1 500 skånska företag och i denna undersökning var svarsfrekvensen 80,4 procent. (News Øresund)