Bygg- och fastighetsbranschen ville själv höja ambitionen och startade LFM30

Lokal Färdplan Malmö 2030 är ett branschinitiativ som startades med syfte att sätta upp mer ambitiösa klimatmål för bygg- och fastighetssektorn i Malmö. Genom att ansluta sig till LFM30 förbinder sig aktörerna att vara klimatneutrala år 2030. Dessutom ska de byggherrar som är anslutna starta upp ett klimatneutralt projekt inom Malmös geografi före 2025. Det är unikt att bolag inom bygg- och fastighetsbranschen går samman för att minska utsläppen av koldioxid, menar Jennifer Cronborn, kanslichef på LFM30. Även den sociala aspekten av hållbar tillväxt kan komma att införas i LFM30:s arbetsmetod.

2018 utredde Malmö stad, tillsammans med föreningen Hållbart Byggande i Syd, i en förstudie möjligheterna att kunna minska klimatbelastningen från bygg- och anläggningsbranschen i Malmö. Bygg- och fastighetssektorn i Sverige beräknades då stå för 20 procent av landets totala koldioxidutsläpp. Ett av resultaten blev att några större bolag i branschen ville sätta upp mer ambitiösa mål och valde att starta medlemsorganisationen LFM30, som står för Lokal Färdplan Malmö 2030. Initiativtagarna var, förutom Malmö stad: Granitor Properties (tidigare Midroc), Otto Magnusson, Vasakronan, Wihlborgs, Sustainable Innovation och Sveriges Träbyggnads kansli.

Fram till nu har cirka 215 medlemmar anslutit sig och förutom fastighets- och byggbolag består medlemmarna av byggentreprenörer, konsulter, banker, material- och teknikleverantörer, energiföretag, organisationer, myndigheter, universitet och forskningsinstitut.

– När LFM30 startade så fanns det ett vakuum. Hållbarhetsfrågan i samhället har funnits länge, men man har kanske inte pratat jättemycket om det kopplat till ens boende. Sen har det kommit en hel del lagstiftning kring hur man måste mäta och följa upp sin klimatpåverkan som lämnade aktörerna i att: hur ska vi göra? Det är det som LFM30 försöker fylla. I det här forumet kan vi ta reda på hur och det vi inte vet, det får vi generera tillsammans. Det blir en best practice-kultur på något vis i det, säger Jennifer Cronborn, kanslichef och kunskapssamordnare.

 

Läs hela intervjun på News Øresund

Intervjun har publicerats i rapporten om Hållbarhetsarbetet i Skånes fastighetsbransch den 4 oktober 2023, som är framtagen av Øresundsinstituttet på uppdrag av Sparbanken Skåne.