Analys: State of the Region – samarbetet över Öresund

En ny analys från Øresundsinstituttet visar att över 30 tvärregionala organisationer med omkring 400 personliga uppdrag påverkar samarbetet över Öresund. I dessa identifieras 44 nyckelpersoner som sitter i styrelse, styrgrupp eller chefsposition i två eller fler gränsregionala organisationer. Kartläggningen av samarbetet över Öresund görs för fjärde året i rad och presenterades vid ett dansk-svenskt nätverksmöte på Sveriges ambassads residens i Köpenhamn.

Analysen ”State of the Region” visar att det finns en bredd i Öresundssamarbetet. De tvärregionala organisationerna sträcker sig över flera områden, bland annat politik, infrastruktur, kultur, sjukvård, nätverksorganisationer och forskning är områden där samverkan över sundet pågår. Samarbetet har under det senaste året varit stabilt, med få personförändringar. Däremot har Greater Copenhagen Committee haft ett år präglat av förändring och omställning. Samarbetet har utvidgats till att omfatta Region Halland, och Region Blekinge överväger medlemskap. Dessutom byter Greater Copenhagen Committee sekretariatsledare, och organisationen har präglats av diskussioner kring den danska erhvervsfremmelovens påverkan på gränsregionalt arbete.

Øresundsinstituttet beskriver i analysen dagens samarbete, men blickar även både framåt och bakåt i tiden. Trots att trafik, pendling och flyttning över sundet inte ökar i samma takt som under de första åren efter brons öppnande slås fortfarande nya rekord. I juli 2019 slogs trafikrekord på Öresundsbron, under 2018 noterades rekordmånga danska turister i Skåne och befolkningen i regionen fortsätter att växa.

Klicka här för att läsa analysen på svenska

Klik her for at læse analysen på dansk

State of the Region – samarbetet över Öresund i korthet:

  • 44 nyckelpersoner. 44 personer sitter i styrelse, styrgrupp eller chefsposition i två eller fler tvärregionala organisationer. Nyckelpersonerna bildar ett nätverk som visar att samarbetet över sundet hänger samman. De personer som flätar samman Öresundsnätverket är såväl politiker som tjänstemän och personer från näringslivet.
  • Över 30 organisationer. I analysen kartläggs över 30 tvärregionala organisationer som påverkar Öresundssamarbetet. Kartläggningen omfattar bland annat politiska samarbeten, infrastrukturbolag och informations-, kunskaps- och nätverksorganisationer.
  • Ökat sjukvårdssamarbete. Under året har Region Skåne och Region Hovedstaden tecknat en avsiktsförklaring om ett fördjupat samarbete. Regionerna utreder möjligheten för en gemensam ambulanshelikopter som bland annat ska kunna hjälpa både invånarna i Skåne och på Bornholm. Dessutom avser regionerna att samarbeta kring bland annat barnsjukvård och byggandet av nya sjukhus. Region Skåne vill dessutom utnyttja befintliga samarbeten med Region Sjælland mer effektivt.
  • Arbetsförmedlingens nedskärningar oroar. Den svenska Arbetsförmedlingen har genomgått en stor omorganisation under 2019 med stora nedskärningar. För samarbetet över sundet betyder detta att arbetsmarknadssamarbetet Cross Border Öresund pausas under 2020, då Arbetsförmedlingen skulle haft en koordinatorroll. Dessutom finns en osäkerhet kring Arbetsförmedlingens roll i informationstjänsten Øresunddirekt, då myndigheten är en av Øresunddirekts finansiärer. Det finns också personal från myndigheten på Øresunddirekts informationskontor i Malmö.
  • 21 Interreg-projekt. I dagsläget pågår 21 Interreg-projekt med deltagare från både Skåne och Östdanmark. Interreg är just nu i slutskedet av den femte programperioden, som varar mellan 2014 och 2020. Diskussioner om utformningen av den sjätte programperioden pågår, där programmet väntas få en minskad budget. Även programgeografin är uppe för diskussion.
  • Nya ansikten i det nationella samarbetet. Både Sverige och Danmark har fått nya samarbetsministrar under 2019, Anna Hallberg (S) i Sverige och Mogens Jensen (S) i Danmark. Dessutom har Danmark fått en ny ambassadör i Stockholm, Vibeke Rovsing Lauritzen. Även på Nordiska minsterrådet har förändringar skett. Organisationen har fått en ny generalsekreterare, Paula Lehtomäki.

– Analysen visar att det finns en bredd i samarbetet över Öresund, men att det samtidigt hänger ihop. Vi har kartlagt omkring 30 organisationer som arbetar tvärregionalt och de cirka 400 styrelse- och chefsposter som finns i dessa organisationer.  Det handlar inte bara om det politiska samarbetet, men exempelvis även om infrastruktur, flygplatsens tillväxt och arbetsmarknaden. Den bild som framträder är ett nätverk med 44 nyckelpersoner som knyter ihop samarbetet, säger Thea Wiborg, senioranalytiker Øresundsinstituttet.

– Den aktuella lägesbilden av samarbetet i Öresundsregionen är att det utöver den politiska samverkan, som växt geografiskt till att omfatta hela korridoren från Hamburg till Oslo, även finns en lång rad nätverksorganisationer och mötesplatser där näringslivet, kulturlivet, det offentliga och universiteten från båda sidor sundet träffas. Øresundsinstituttets slutsats är att vi har gått från den första tidens visionära syn på Öresundsbron och Öresundsregionen till ett vardagsperspektiv med fokus på de nyttor som privatpersoner, företag och offentlighet kan uppnås genom att nyttja vår gränsregion, säger Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet.