Analys: Den gemensamma arbetsmarknaden över Öresund krymper – konsekvenser av införandet av ID- och gränskontroller mellan Danmark och Sverige, del 2

Analys SE webbDen gemensamma arbetsmarknaden i Greater Copenhagen/Öresundsregionen har krympt som en följd av ID- och gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige. Men bara för de som pendlar med kollektivtrafiken. 322 000 färre arbetstillfällen på Själland kan idag nås genom en timmes pendling med tåg från Malmö Central jämfört med tiden innan ID- och gränskontrollerna. Endast 6 av tidigare 10 arbetstillfällen på Själland är nu tillgängliga inom en timmes restid med tåg från Malmö Central. Det visar beräkningar med Region Skånes tillgänglighetsmodell. För resenärer som tar bilen över Öresundsbron eller åker med färja mellan Helsingborg och Helsingör är effekterna mera begränsade.

Klicka här för att läsa analysen |

I korthet:
• 322 000 färre danska jobb går att nå inom en timme med tåg från Malmö C efter införandet av ID- och gränskontroller.
• Tågresenärerna över Öresund tillbringar sammanlagt 6.660 timmar mer på transporter per dag jämfört med innan kontrollerna.
• 
Den samhällsekonomiska kostnaden för pendlarnas ökade restid motsvarar 296 miljoner svenska kronor på årsbasis.


Tågresenärerna över Öresund använder idag sammanlagt 6 660 fler timmar per dygn på transporten jämfört med innan ID- och gränskontrollerna infördes. Under det första halvåret med ID-kontrollerna motsvarar det en kostnad på 152 miljoner kronor när resenärernas extra tid värderas i kronor och ören enligt svenska samhällsekonomiska modeller. Det visar beräkningar från Øresundsinstituttet.

Tågpendlarna vittnar om en vardag med längre restider, färre avgångar i rusningstid, förseningar, tågbyten, ökad trängsel och stress. Det påverkar deras fritid och familjer. Om ID- och gränskontrollerna fortsätter att orsaka långa restider och försämrad resemiljö för resenärer med Öresundstågen kommer det att få negativa effekter på arbetsmarknaden och på sikt också skada tillväxten i Greater Copenhagen/Öresundsregionen enligt Øresundsinstituttets bedömning.

Arbetsmarknadskarta Malmo SE 640

322 000 FÄRRE JOBB. Från Malmö C kan men med en restid på 60 minuter med kollektivtrafik nå 322 000 färre danska jobb jämfört med innan införandet av ID- och gränskontrollerna.

Arbetsmarknadskarta Lund SE 640

193 000 FÄRRE JOBB. Från Lund C kan man med en maximal restid på 60 minuter med kollektivtrafik nå 193 000 färre danska jobb jämfört med tiden före ID- och gränskontrollerna. Källa: Region Skånes Tillgänglighetsmodell. Kartdata: © Lantmäteriet via Geodatasamverkan samt Geodatastyrelsen Danmark, Kort10, D200, maj 2016. Tidtabeller för juni 2016 och september/oktober 2015.

• Med en tågresa på en timme från Malmö C kan man idag endast nå 6 av 10 danska jobb som man tidigare kunde nå med Öresundståget på en timme. Från Lund C kan man på samma sätt endast nå 2 av 3 danska jobb som tidigare kunde nås med en timmes tågresa. Det visar beräkningar gjorda med Region Skånes tillgänglighetsmodell. Den längre restiden med tåg från Danmark till Sverige betyder att 322 000 respektive 193 000 färre danska jobb kan nås med en pendlingstid på upp till en timme från Malmö C respektive Lund C. Med ID- och gränskontrollerna har Köpenhamns arbetsmarknad i stort sett hamnat utom räckhåll för Lunds invånare.

• Tågresenärerna över Öresund tillbringar sammanlagt 6 660 timmar mer på transporter per dag enligt den nya tidtabell som infördes i juni 2016. Under det första halvåret som det har varit ID-kontroll motsvarar resenärernas tidsförluster ett värde på cirka 286 miljoner svenska kronor, beräknat med den värdesättningen av tid, som används i danska samhällsekonomiska analyser av infrastrukturinvesteringar, och med omkring 152 miljoner kronor vid användning av svenska samhällsekonomiska  kalkylmodeller. På årsbasis motsvarar den utökade restiden för tågpendlarna över Öresund en samhällsekonomisk förlust på 560 miljoner svenska kronor räknat med danska tidsvärden och med 296 miljoner svenska kronor räknat med svenska tidsvärden.

• Det är främst tågresenärerna som åker över Öresund som påverkas av ID- och gränskontrollerna. För bilister som kör över Öresundsbron eller för färjeresenärer mellan Helsingborg och Helsingör orsakar kontrollerna normalt endast en mindre fördröjning.

• Med det senaste beslutet att förlänga kontrollerna fram till november 2016, står vi i en situation med långdragna ID- och gränskontroller. Det är en situation som endast ett fåtal i Greater Copenhagen/Öresundsregionen hade förväntat sig den första tiden efter att ID-kontrollerna infördes 4 januari 2016. Danmark har beslutat att förlänga gränskontrollen mot Tyskland till den 12 november. Sverige har beslutat om en förlängning av gränskontrollerna till den 11 november medan id-kontrollerna (transportörsansvaret) för resande från Danmark till Sverige har förlängts till den 4 november.

• De negativa effekterna på arbetsmarknadsintegrationen mellan Skåne och Själland har ännu inte visat sig i någon större omfattning. Att byta jobb tar flera månader. Vissa jobb i Köpenhamn finner men dessutom inte i Skåne medan andra har en lägre lönenivå på den svenska sidan av Öresund. Skånetrafikens försäljning av pendlarkort över Öresund föll med 3,8 procent mellan januari och maj 2016, vilket ligger i linje med det fall på 4 procent som Jobindsats.dk:s statistik för utländsk arbetskraft visar när det gäller antalet svenskar med arbete i Östdanmark under januari-mars 2016.

• Del 1 av denna rapport ”Ny vardag för pendlarna över Öresund” visade, att en stor del av pendlarna redan vid tidpunkten för genomförandet av frågeformulärsundersökningen i februari/mars, funderade på att byta jobb till bosättningslandet eller flytta till arbetslandet. Samtidigt ses ett minskande intresse för att arbeta på andra sidan från fackområden som inte är bland de högst avlönade enligt informationstjänsten Øresunddirekt.

• Det har också funnits en mental reaktion på gränsoch ID-kontrollen i Greater Copenhagen/Öresundsregionen.Folk har blivit uppmärksamma på något de inte funderade över att de hade – fri rörlighet över gränsen. Många öresundspendlare har reagerat på att de måste visa ID på väg till eller från jobbet och bornholmaria att de måste visa ID för att resa till/från den övriga delen av Danmark när resan går via Skåne.

• Vissa effekter kommer endast att visa sig efter någon tid. Detta gäller till exempel eventuella effekter på turismen, som först väntas bli synliga i större omfattning under sommarsäsongen. Vid tidpunkten för intervjuerna till denna rapport hade turistbranschens aktörer och organisationer ännu inte sett några effekter, även om det finns en oro kring till exempel hur många svenska barnfamiljer som väljer att åka till Tivoli i Köpenhamn med tanke på ID- och gränskontrollerna, förseningar och tågträngsel. Nyligen offentliggjord turiststatistik visar att antalet svenska hotellövernattningar i Region Huvudstaden föll med 4 procent under de första fyra månaderna 2016 medan antalet danska övernattningar i Stor-Malmö steg med 2,8 procent. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om effekterna för turismen på bakgrund av talen för de första fyra månaderna, inte minst som variationer i växelkursen mellan den danska och svenska kronan påverkar på turistutbytet över Öresund.

• På flera års sikt kommer tillväxten i Greater Copenhagen/Öresundsregionen påverkas negativt om ID- och gränskontrollerna finns kvar och om dessa fortsätter att orsaka stora förlängningar av restiderna med tåg över Öresund. Köpenhamns Flygplats är ett nav i utvecklingen av den svensk-danska regionen och med ID-kontrollen har tillgängligheten med kollektivtrafik försämrats avsevärt. Det förväntas göra det svårare att attrahera nya och behålla de redan etablerade internationella verksamheterna i regionen.

• Restiden med Öresundståg mellan Köpenhamn H och Malmö C har utökats från 35 minuter till 52 minuter eller 72 minuter beroende på om man hinner med nästa tåg vid bytet och ID-kontrollen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup. Under rusningstid har turtätheten minskat från sex till tre Öresundståg per timme medan SJ X2000 och DSB:s Bornholmståg till Ystad inte stannar på Kastrup på väg till Sverige. Det går inte heller danska inrikeståg från Fyn och Jylland direkt till flygplatsen i Kastrup utan de resande måste byta tåg på Köpenhamn H eller till Metro på Nørreport station.

• Den begränsade kapaciteten vid tågstationen på Köpenhamns flygplats i Kastrup, som sedan många år har ansetts vara överbelastad, är orsaken till de omfattande restidförlängningar och att den nuvarande körplanen är mycket sårbar. Den begränsade kapaciteten på stationen gör det svårt att genomföra ID-kontroller på stationen och samtidigt bibehålla 10-minutersdrift för Öresundstågen och ha plats för övriga tåg som tidigare körde till flygplatsen. Den nuvarande lösningen med ID-kontroll på tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup anses inte vara en långsiktigt hållbar lösning. Trafikoperatörer och myndigheter har en dialog om hur genomförandet av ID- och gränskontrollerna kan ske och om själva körplanen för att skapa bättre kapacitet, det vill säga 10-minutersdrift i rusningstid, samt bättre arbetsmiljö för kontrollanterna och bättre robusthet i tågtrafiken.

FÖLJANDE FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRAD TRAFIK MED ÖRESUNDSTÅGEN OCH FÖR EFFEKTIVARE ID- OCH GRÄNSKONTROLLER MELLAN DANMARK OCH SVERIGE HAR NÄMNTS AV OLIKA PARTER:

Två av de fem förslagen har en kort tidshorisont:
• Förslag om att ha kontrollen på flygplatsen i Kastrup på samma spår som det anländande tåget från Köpenhamn med syfte att spara tid. DSB undersöker för närvarande hur det skulle kunna genomföras.
• Förslag om att köra ett Öresundståg från Köpenhamns huvudbangård direkt utan stopp till Hyllie efter samma modell som X2000 och Bornholmstågen. Förslaget går dock inte att genomföra i nuläget. Där är för trångt på spåren och där saknas tillräcklig med tågmateriel.

Tre av de fem förslagen har en längre tidshorisont:
• Ett förslag om att samordna gräns- och ID-kontrollen på flygplatsen i Kastrup och använda godsspåren även till passagerartrafik för att utöka kapaciteten från 2 till 4 spår. Det skulle kräva att det byggs perronger vid godsspåret som går runt flygplatsbyggnaderna. Enligt Danmarks justitieminister Søren Pind väcker förslaget ”bl.a. frågor i förhållande till den danska grundlagen, som ska undersökas närmare” kopplat till tanken om att att svensk polis ska få utföra gränskontrollen på dansk mark.

• Ett förslag från den svenska polisen om att bygga en perrong mellan Öresundsbron och den första svenska stationen i Hyllie, där polisen kan genomföra gränskontrollen innan tåget kör till den egentliga perrongen på Hyllie Station.

• Förslag om att flytta ID-kontrollen från Köpenhamns Flygplats till den konstgjorda ön på Öresundsförbindelsen, Pepparholm. Det kräver ett sidospår eller signalreglering på Pepparholm.

Klicka här för att läsa analysen |