25 kommuner har sagt ja till Greater Copenhagen

25 av Skånes 33 kommuner har hittills sagt preliminärt ja till medlemskap i the Greater Copenhagen & Skåne Commitee uppger Region Skåne: Bjuv, Bromölla, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Perstorp, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. Foto: News Øresund

25 av Skånes 33 kommuner hade på måndagsmorgonen anmält till Region Skåne att de är preliminärt intresserade av att gå med i det nya Öresundssamarbetet the Greater Copenhagen & Skåne Committee. Malmö och Lund finns inte med på den listan. Vid lunchtid inleds ett möte i Köpenhamn med regionerna och kommunerna bakom det ännu så länge heldanska samarbetet Greater Copenhagen.

Även om det finns öppningar för fortsatt diskussion är måndagen en avgörande dag för samarbetet över Öresund. Kl 12 sammanträder styrelsen i det nuvarande danska samarbetet Greater Copenhagen i Köpenhamn. Det framgår av en kallelse som sändes ut för en vecka sedan. De skånska politikerna är inbjudna att närvara för att diskutera hur stor uppbackning det finns i Skåne för att ombilda Öresundskomiteen till the Greater Copenhagen & Skåne Committee vid årsskiftet. Kl 13 är det sedan tid för Öresundskomiteens verkställande utskott att samlas för att ta ställning i frågan. Själva beslutet om ombildningen måste sedan tas med ¾ majoritet vid två på varandra följande möten i Öresundskomiteen.

Medan kommunerna och regionerna i östra Danmark är överens om att de vill omvandla det nuvarande dansk-svenska samarbetet i Öresundskomiteen till ett nytt och mera resultatorienterat samarbete under namnet Greater Copenhagen har de skånska politikerna ännu inte nått samma enighet.

I grunden är alla ense om att samarbetet över Öresund ska förnyas och utvecklas. Den skånska diskussionen handlar om formerna för samarbetet och om maktbalansen mellan östra Danmark och Skåne .

Region Skåne, Helsingborg och Landskrona har varit tydliga med att de vill gå med i Greater Copenhagensamarbetet och fortsätta ha en gemensam dansk-svensk organisation och att de vill bredda samarbetet till att omfatta samtliga kommuner i Skåne. De har accepterat att Danmark får hand om ordförandeskapet under 60 procent av tiden. I ett brev daterat den 12 oktober ställde Region Skånes ordförande Henrik Fritzon (S) och vice ordförande Carl-Johan Sonesson (M) en fråga till Skånes 33 kommuner om de vill vara med när nuvarande Öresundskomiteen ombildas till the Greater Copenhagen & Skåne Committee, GCSC. I brevet erbjuder sig Region Skåne att stå för kostnaden för kommunernas medlemskap i GCSC och önskade ett preliminärt svar innan den 19 oktober. Men de skriver att de är öppna för besked även senare. På måndagsmorgonen hade 25 av Skånes 33 kommuner sagt preliminärt ja till erbjudandet uppger Region Skåne.

Malmö och Lund kräver ett jämbördigt dansk-svenskt samarbete i form av att ordförandeskapet i en gemensam organisation delas lika precis som kostnaderna. Annars ser de en möjlighet att samarbeta utan en gemensam organisation. I en debattartikel i Sydsvenskan den 12 oktober förordar de båda kommunernas ledande politiker en lösning där Skåne precis som kommunerna och regionerna i östra Danmark börjar med att enas inom en egen organisation. Denna skånska organisation skulle sedan kunna teckna ett partnerskap med ett heldanskt Greater Copenhagen. ”Ett fördjupat samarbete bör organiseras mer utifrån faktiskt innehåll och långsiktiga behov än utifrån hur regionerna är organiserade på respektive sidor om Sundet” skrev Malmö kommunstyrelses ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Malmös kommunstyrelses vice ordförande Torbjörn Tegnhammar (M) samt Lunds kommunstyrelses ordförande Anders Almgren (S) i debattartikeln. Malmö har sedan många år ett omfattande samarbete med Köpenhamn. (News Øresund)

 

Följande skånska kommuner har preliminärt svarat ja på Region Skånes fråga om de vill vara medlemmar om Öresundskomiteen ombildas till the Greater Copenhagen & Skåne Committee: Bjuv, Bromölla, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Perstorp, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga och Östra Göinge. Källa: Region Skåne

Följande kommuner finns inte med på Region Skånes lista över skånska kommuner som vill vara med i the Greater Copenhagen & Skåne Committee: Burlöv, Båstad, Eslöv, Höör, Lund, Malmö, Osby och Simrishamn. Källa Region Skåne

 

Greater Copenhagen omfattar tre geografier
Huvudstaden: Region Hovedstaden + 29 kommuner
Själland: Region Sjælland + 17 kommuner
Skåne: Region Skåne + 33 kommuner

 

The Greater Copenhagen & Skåne Committee, GCSC
Förslag till stadgar

En politisk kommitté och medlemsorganisation för kommunala och regionala myndigheter i Skåne, Huvudstaden och Själland. Enligt förslaget bildas GCSC den 1 januari 2016 genom en ombildning av nuvarande samarbetet Öresundskomiteen.

Syfte: Att stärka den gemensamma marknadsföringen av Greater Copenhagen, arbeta för en stark internationell infrastruktur, verka för att attrahera fler investerare, turister, företag och talanger, arbeta för en integrerad och hållbar tillväxtregion genom att bland annat stödja integrationen av arbetsmarknaden och bekämpa gränshinder samt skapa gemensamma strategiska näringslivssatsningar.

Styrelse: 18 folkvalda politiker, varav 9 danska och 9 svenska. Om inte alla kommuner i östra Danmark eller Skåne går med i samarbetet minskas antalet styrelseledamöter på den aktuella sidan Öresund till 8 vid en uppslutning på 80-90 procent räknat i antal invånare, till 7 ledamöter vid 70-80 procent och ned till 4 medlemmar vid en anslutning motsvarande 40-50 procent av invånarna.

Ordförande: GCSC får en ordförande och två vice ordföranden från kommun eller region i det som betecknas som de tre geografierna Huvudstaden, Själland och Skåne. Varje geografi tillsätter en av de tre posterna. Om alla 79 kommunerna i östra Danmark och Skåne går med i samarbetet kommer ordförandeskapet att rotera varje år enligt ett schema som gör att GCSC får en dansk ordförande 60 procent av tiden och en svensk ordförande 40 procent av tiden. Vid en lägre skånsk uppslutning bakom GCSC får Skåne ordförandeskapet vart tredje år. En förutsättning för att ha ordförandeskapet är att kommuner motsvarande minst 50 procent av invånarna i geografin ansluter sig till GCSC. Region Hovedstaden får ordförandeskapet under 2016 medan GCSC föreslås få en skånsk ordförande under 2017 som är ett danskt valår till kommuner och regioner.

Administrativ styrgrupp: För att verkställa styrelsens beslut skapas en administrativ styrgrupp bestående av tjänstemän på direktörsnivå och som speglar styrelsens sammansättning. Tills något annat beslutas har Region Hovedstade ordförandeskapet medan Region Skåne tillsätter vice ordförande i styrgruppen. Ordförandes organisation åtar sig att tillhandahålla ”minst fyra årsverken till ledning av samordningsgruppen”. Sedan ska varje organisation bakom GCSC bidra med minst en representant till samnordningsgruppen som ska sammanträda minst en gång i månaden.

Sekretariat: Får till uppgift att ”hantera det praktiska kring kommiténs möten, hålla minst en konferens om året samt hålla i den ekonomiska styrningen av kommitténs medel”. Sekretariatet ska bestå av en sekretariatschef ”och få medarbetare”. Nuvarande Öresundskomiteens sekretariat har tio anställda.

Läs mer: Fakta om nuvarande Öresundskomiteen