Ny analys: Business Region Skåne 10 år (2008-2018)

Øresundsinstituttet har på uppdrag av Business Region Skåne, BRS, gjort en historisk översikt och strukturrapport för verksamhetens första tio år samt de framtida förutsättningarna för verksamheten.

Den här rapporten bygger på 16 intervjuer med nyckelpersoner i och omkring Business Region Skåne samt genomgång av årsredovisningar, tidningsartiklar, rapporter och annan skriftlig dokumentation som ställts till förfogande. Rapporten visar hur BRS-koncernen utvecklats organisatoriskt samt de mätresultat koncernen har tagit fram för att visa på effekterna av deras arbete. Vidare redovisas ett urval övergripande nyckeltal för utvecklingen i Skåne som bedömts relevanta i förhållande till BRS verksamhet. Fokus i rapporten ligger på att skildra den strukturella utvecklingen, inte på att utvärdera verksamheten och dess resultat.

Kapitlet om verksamhetens framtida förutsättningar bygger på resultat från strukturgenomgången av BRS-koncernen, genomförda intervjuer samt relevanta rapporter om globala och regionala trender. Samtliga uppgifter om styrelserepresentanters och intervjupersoners eventuella politiska uppdrag avser läget innan valet den 9 september 2018.

| Läs hela rapporten här |