ID kontroll Kastrup webb

Fakta: Effekterna av id- och gränskontroller mellan Skåne och Själland

Längre restid, färre avgångar i rusningstid och ökad trängsel på tågen. Så ser vardagen ut för tågpendlarna över Öresund efter ett halvår med ID-kontroller vid Köpenhamns flygplats Kastrup i kombination med gränskontroll vid stationen i Hyllie. Effekterna märks bland annat i form av minskat tågresande, en arbetsmarknad som krymper i storlek och sämre tillgänglighet till Köpenhamns flygplats. På sikt bedöms det påverka regionens tillväxt negativt.

UPPDATERAD 20160707.

AKTUELLT:

Drabbar främst tågtrafiken. Resenärer som åker över Öresund med bil över Öresundsbron eller med färja från Helsingör till Helsingborg drabbas vanligen endast av en mindre fördröjning i samband med ID- och gränskontrollerna. Problemen med kraftigt ökad restid, trängsel och förseningar gäller tågtrafiken över Öresundsbron där kapaciteten redan från början varit begränsad, bland annat av den underdimensionerade tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup som endast har två spår för passagerartrafik jämfört med fyra spår i Hyllie.

Förlängning till november. ID- och gränskontrollerna över Öresund gäller resor i riktning från Danmark till Sverige. I juni meddelades att den svenska gränskontrollen förlängs till och med den 11 november och att transportörernas ansvar, ID-kontrollerna, förlängs till och med den 3 november i år. Fram till dess ska det genomföras en utvärdering som ska fungera som underlag för regeringens kommande beslut om det fortfarande finns behov av kontrollerna.

Samordning av kontrollerna. Frågan om att samordna gränskontrollerna för tågtrafiken för resande i riktning från Danmark till Sverige, som idag utförs först i samband med ett extra tågbyte vid Köpenhamns flygplats i Kastrup (ID-kontroll) och därefter vid den första tågstationen i Sverige, Hyllie (inre svensk gränskontroll), undersöks. En samordning skulle spara resenärerna tid, 20 minuter uppskattar Skånetrafiken, och situationen kunna förbättras. Men det kräver lagstiftning och att Danmark tillåter svenska tjänstemän att agera i landet. Diskussioner pågår mellan länderna kommenterar Sveriges inrikesminister Anders Ygeman i slutet av juni, men han kan samtidigt inte säga när en sådan förändring skulle kunna ske. Det reser frågor i förhållande till den danska grundloven och ska undersökas närmare, kommenterar Danmarks justitieminister Søren Pind.

Kapaciteten vid flygplatsstationen. Kapaciteten på tågstationen vid Köpenhamns flygplats är en nyckelfråga när det gäller hur ID-kontrollen genomförs och hur trafiken körs. Anledningen till kontrollens utformning, där resenärerna byter tåg och plattform samt att antalet Öresundståg i rusningstrafik har halverats, är att det bara finns två spår vid flygplatsstationen och att båda spåren nyttjas när tåg ankommer till Kastrup och efter tågbyte avgår i riktning mot Sverige. Den nuvarande lösningen för ID-kontrollen vid Köpenhamns flygplats anses inte vara långsiktigt hållbar. En åtgärd som bland annat diskuteras är att bygga perronger vid godsspåren som går runt terminalbyggnaden. Förslaget har funnits även innan ID-kontrollen infördes, men inga beslut för en sådan åtgärd har fattats. Att bygga nya perronger vid godsspåren är en lösning som tar tid. En mera kortsiktig lösning som utreds är möjligheten ändra utformningen av ID-kontrollen vid Kastrup så att endast det ena spåret för passagerartåg behöver användas så att det blir möjligt att återuppta trafik med sex tåg i timmen under rusningstid.

Ersättning till transportörer. Frågan om ersättning till transportörerna för deras ökade kostnader i samband med genomförandet av ID-kontrollerna är uppe för diskussion i regeringen. I vårens budget står att ”regeringen undersöker möjligheterna att införa en sådan kompensation, bl.a. i förhållande till EU:s statsstödsregler” och endast ersättning till svenska operatörer har aviserats. Ett besked väntas i höstens budget som ska sändas till Riksdagen senast den 20 september. Skånetrafiken uppskattar att deras direkta kostnad för att utföra ID-kontrollen kommer att hamna på mellan 45-60 miljoner kronor för hela året. Totalkostnaden blir det dubbla eftersom de delar utgiften med DSB. Till det kommer sedan en ytterligare förlust på grund av minskat resande och därmed lägre biljettintäkter samt en förväntad resandeökning på fem procent som ser ut att utebli.

Pendlarförslag på förbättringar och ansökan om skadestånd. En undersökning bland tågpendlarna över Öresund visar att 64 procent är påverkade av ökad stress sedan ID- och gränskontrollerna infördes. 70 procent påverkas mycket av att inte kunna veta när man är framme. 59 procent har börjat resa på andra tider, 23 procent tar oftare bilen och 12 procent har börjat samåka. Undersökningen har genomförts av KTH med svar från 900 tågpendlare och rapporten publicerades i juni av Øresundsinstituttet. I slutet av juni presenterade dessutom Pendlarklubben Kystbanen 20 förslag som de samlat in från pendlarna som kan underlätta tillvaron. Förslagen har de sänt till DSB och Skånetrafiken och omfattar bland annat önskemål om ersättningsbussar från Köpenhamns flygplats till Hyllie vid tågproblem och direkttåg från Köpenhamns huvudbangård spår 26 till Hyllie. Ungefär samtidigt framkom att pendlare via intressegruppen Öresundsrevolution och med hjälp av näringslivsorganisationen Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i höst ska ansöka om skadestånd hos Justitiekanslern. Det rör sig om ersättning för ID-kontrollerna i form av kränkningsersättning och ekonomiskt skadestånd.

Samhällskostnader och krympande arbetsmarknad. Flera aktörer, däribland tankesmedjorna Kraka och Cepos samt Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, har räknat på de samhällsekonomiska effekterna som följt av ID- och gränskontrollerna och vad det kostar samhället. Den senaste analysen som presenterades den 3 juli av Øresundsinstituttet visar att den gemensamma arbetsmarknaden för resenärer med kollektivtrafiken har krympt som en följd av ID- och gränskontrollerna. 332 000 färre arbetstillfällen på Själland kan idag nås genom en timmes tågpendling från Malmö Central jämfört med innan kontrollerna infördes. Analysen visar också att resenärernas extra tid under det första halvåret med kontrollerna beräknas kosta 152 miljoner kronor enligt svenska samhällsekonomiska modeller.

 

INFORMATION OM ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA:
1. När och varför infördes ID- och gränskontrollerna
2. Hur går ID- och gränskontrollerna i Öresund till
3. Vilka effekter har ID- och gränskontrollerna för resenärerna och på resandet
4. Vilka samhällseffekter har ID- och gränskontrollerna i Öresund
5. Fakta

 

1. NÄR OCH VARFÖR INFÖRDES ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA:

Frivilliga_Malmo_central_webb

 

Den globala flyktingkrisen kom förra hösten nära inpå invånarna i Greater Copenhagen/Öresundsregionen. Det instabila läget i Mellanöstern och kriget i Syrien har skickat miljontals på flykt. Människor som söker en plats att bo, trygga ramar och goda framtidsutsikter för sig själva och sina familjer. På Malmö Central delade frivilliga ut mat och hjälpte flyktingarna till rätta. När antalet flyktingar som kom till Sverige ökade dramatiskt beslutade den svenska regeringen vid två olika tillfällen att införa tillfälliga gräns- och ID-kontroller.

12 november 2015. Sverige inför en inre gränskontroll (med inre avses att det inte gäller EU:s yttre gräns). Vid Öresund sker kontrollen av resande som kommer i riktning från Danmark till Sverige med färja från Helsingör till Helsingborg samt av bilister, bussresenärer och tågresenärer som åker över Öresundsbron där bilisterna och bussresenärerna kontrolleras vid betalstationen i Lernacken medan tågpassagerarna kontrolleras vid tågstationen i Hyllie.

4 januari 2016. Efter ett svenskt regeringsbeslut om att tillämpa en ny lag träder ett transportöransvar i kraft som innebär att det införs ID-kontroller av alla som reser med tåg, buss eller färja från Danmark till Sverige. Det gör att transportföretagen får ett ansvar för att utföra ID-kontrollerna på dansk mark så att de endast tar med passagerare till Sverige som har godkända pass eller ID-kort. Tågresenärerna måste byta tåg på stationen vid flygplatsen i Kastrup för att komma igenom ID-kontrollen. Samma dag meddelade Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen att Danmark inför en tillfällig gränskontroll för resande från Tyskland till Danmark. Senare infördes en ny lag som gör det möjlighet för den danska regeringen att införa ett transportörsansvar om det anses nödvändigt. Den danska gränskontrollen innebär att förutom Öresundsregionen påverkas även gränsregionerna vid Fehmarn bält och mellan Schleswig Holstein och Sønderjylland.

Förlängning till november. Till en början förlängdes kontrollerna i korta perioder. Men nu har Danmark beslutat att förlänga gränskontrollen mot Tyskland till den 12 november 2016. Sverige har beslutat om en förlängning av gränskontrollerna till den 11 november medan ID-kontrollerna för resande från Danmark till Sverige har förlängts till den 4 november.

 

2. HUR GÅR ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA I ÖRESUND TILL:

id_kontroller_färjekarta_dk

 

Polismyndigheten genomför sedan den 12 november 2015 tillfälliga gränskontroller vid färjelägen, Öresundsbrons betalstation i Lernacken och vid tågstationen i Hyllie.

Från kl. 00.00 den 4 januari 2016 införde Sverige ett nytt transportöransvar för alla företag som med buss, tåg eller fartyg transporterar personer från Danmark till Sverige. Det är transportörernas ansvar att genomföra ID-kontrollerna och det innebär att företaget måste säkerställa att alla resenärer som ska resa in i Sverige har giltigt pass eller körkort/ID-kort som uppfyller den svenska polisens krav. Om person är utan giltigt pass/ID-kort följer med bussen/tåget/båten till Sverige kan transportörföretaget få betala ett vite på 50 000 svenska kronor per person.

Transportörsansvaret innebär att DSB och Skånetrafiken infört ID-kontroller på stationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup av alla Öresundstågsresenärer mot Sverige, passagerare med SJ:s X2000 och Bornholmstågen kontrolleras vid spår 26 på Köpenhamns huvudbangård och att HH Ferries infört ID-kontroller vid färjeläget i Helsingör av alla passagerare på väg med båt mot Helsingborg. Även färjan mellan Bornholm och Ystad samt bussbolag med trafik mellan länderna har infört ID-kontroller.

ID- och gränskontrollerna påverkar främst tågresenärerna över Öresund. Trafiken med färja, buss och bil uppges endast påverkas i mindre omfattning.

Resan med Öresundståg i riktning från Danmark till Sverige påverkas vid tre platser:

 • Vid Köpenhamns flygplats i Kastrup får passagerare på väg från Danmark till Sverige kliva av tåget, gå upp genom ankomsthallen på flygplatsen och ner på andra perrongen och där gå igenom ID-kontrollen och ta nästa tåg mot Sverige. Tåget mot Sverige avgår nio minuter efter tåget från Köpenhamn ankommit, missar man det första tåget förlängs väntetiden på flygplatsen till 29 minuter.
 • Vid den första stationen i Sverige, Hyllie, stiger svensk polis eller passkontrollanter på Öresundståget för att utföra gränskontrollen vilket innebär att tåget i genomsnitt måste stå kvar vid perrongen under 10 minuter. I fullsatta tåg under rusningstid kan det hända att det dröjer 15 minuter.
 • Vid Malmö Central gör Öresundståget ett uppehåll på 12-13 minuter för att invänta nästa avgång i tidtabellen så att eventuella förseningarna inte sprider sig ut i det övriga svenska järnvägsnätet. Är tåget försenat från Hyllie blir uppehållet kortare. Den totala förseningen från ankomst till Hyllie och avgång från Malmö C blir aldrig längre än 21 minuter, motsvarande tiden till nästa tågavgång i tidtabellen.

Under den första perioden när ID- och gränskontrollerna infördes fanns en viss förvirring kring vilka legitimationer som var giltiga. I Sverige finns flera myndigheter som utfärdar ID-kort, men det är endast polisens ID-kort som är giltiga förutom pass och körkort. Det har även funnits fall där grupper med barn stoppats och reglerna för skolklasser och föreningar har därför förändrats. Klicka här för att läsa svenska polisens fakta om vilka identitetshandlingar som godkänns.

Från det att ID-kontrollen infördes i januari till den 24 juni har det varit 75 fall där flyktingar och migranter har försökt att gå från Danmark till Sverige via Öresundsförbindelsen. Öresundsbro Konsortiet har satt upp värmekameror för att förhindra personer att ta sig ner i tunneln eftersom det finns stor risk för olyckor.

 

3. VILKA EFFEKTER HAR ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA FÖR RESENÄRERNA OCH PÅ RESANDET:

Oresundstag_fonster_web

 

I samband med att ID-kontrollerna infördes den 4 januari i år halverades antalet avgångar med Öresundståg i rusningstid, från sex till tre tåg per timme, med ökad trängsel som följd. Restiden med Öresundståg från Danmark till Sverige har i förlängts med i genomsnitt en halvtimme, men varierar beroende på hur långa köerna är och mellan vilka stationer resan går.

Öresundstågen från Helsingör får Huvudbangården i Köpenhamn som slutstation och går inte längre vidare till Sverige. Öresundstågen från Nivå får Köpenhamns flygplats i Kastrup som slutstation och går inte längre vidare till Sverige.

SJ X2000 från Köpenhamn till Stockholm och DSB:s Bornholmståg till Ystad stannar inte vid Köpenhamns flygplats på väg till Sverige längre utan använder godsspåren runt flygplatsen. Passagerarnas ID kontrolleras istället vid spår 26 på Köpenhamns huvudbangård. Under de två första månaderna med ID-kontroll ställdes denna trafik in helt, men återupptogs igen i mars.

Det går inte heller danska inrikeståg från Fyn, Jylland och övriga Själland direkt till flygplatsen i Kastrup utan de resande måste byta tåg på Köpenhamn H eller till Metro på Nørreport station. Det skapar förseningar på upp till 20 minuter.

För resenärerna innebär ID- och gränskontrollerna på resan från Danmark till Sverige:

 • Förlängd restid. I genomsnitt har restiden ökat med en halvtimme uppger Skånetrafiken. Restiden med Öresundståg mellan Köpenhamns huvudbangård och Malmö centralstation har utökats från 35 minuter till 52 minuter eller 72 minuter beroende på om man hinner med nästa tåg vid bytet och ID-kontrollen vid Köpenhamns flygplats. Trafiken med Öresundståg går i stort sett som vanligt i riktning från Sverige till Danmark med undantag av att turtätheten under rusningstid har halverats så att tågen avgår var tjugonde minut istället för var tionde minut och att försenade tåg inte längre stannar vid Köpenhamns flygplats. Brist i spårkapaciteten vid Köpenhamns flygplats gör att tåg som är 6-10 minuter försenade inte stannar utan kör direkt till nästa station, Tårnby, där passagerarna får gå av och ta ett annat tåg tillbaka till flygplatsen. Det beräknas ta cirka 15-35 minuter extra i restid. Øresundsinstituttets beräkningar visar att resande över bron spenderar 6 600 extra timmar i tåget per dag sedan ID- och gränskontrollen infördes. Det motsvarar 833 arbetsdagar eller 666 heltidsanställningar i Sverige.
 • Färre avgångar. Fram till den 3 januari avgick det ett Öresundståg över Öresundsbron var tionde minut klockan 06-09 och 15-18.00. Från och med den 4 januari avgår ett Öresundståg var 20:e minut hela dagen. Därmed har åtta tågavgångar från Danmark till Sverige försvunnit i rusningstid mellan 15.00 och 17.30. I vissa fall har dock tågen förlängts från två till maximala tre tågsätt för att förbättra kapaciteten.
 • Ökad trängsel. Den halverade tågkapaciteten under rusningstid har lett till ökad trängsel på tågen. Sammantaget har det inneburit runt 1 700 färre sittplatser per timme på grund av den lägre frekvensen. Där det tidigare fanns 3 800 sittplatser per timme, finns det för närvarande runt 2 100.
 • Större risk för förseningar. Den nuvarande trafikmodellen är extra sårbar vilket ökar risken för förseningar som läggs till den redan förlängda restiden. Tåg som är mer än 6-10 minuter försenade stannar inte vid Köpenhamns flygplats utan resenärerna får istället kliva av på nästa station, Tårnby, och ta ett tåg tillbaka.
 • Fler byten. För tågresenärer på väg från Danmark till Sverige sker ett byte vid Köpenhamns flygplats på grund av ID-kontrollen. Dessutom tjänar resenärer som ska åka med tåget vidare från Malmö på att kliva av i Hyllie, gå genom gränskontrollen och sedan byta till ett Pågatåg för vidare färd. Bytet föreslås även i Skånetrafikens reseplanerare. Många resenärer som åker från centrala Köpenhamn använder idag Metron och byter vid flygplatsen till ett Öresundståg för resan vidare över bron. Metron utökade i samband med att ID-kontrollen infördes sina avgångar till flygplatsen i Kastrup.
 • Försämrad reseupplevelse. För pendlarna har ökad trängsel, osäkerhet om restidens längd och tågbyten gjort det svårare att bland annat jobba på tåget på samma sätt som tidigare, liksom att det gett problem med dagishämtningar och ökade konflikter i hemmet. Det visar en pendlarundersökning som genomförts av KTH.
 • Upplevd försämring för icke-pendlare. Att höra eller läsa om effekterna av ID- och gränskontrollerna kan leda till att icke-pendlare avstår från att åka över sundet.

Flera arbetsgivare i Danmark har hjälpt de anställda med hemtransporten över sundet sedan kontrollerna infördes. Bland annat har läkemedelsföretaget Ferring med kontor i Ørestad och många svenska medarbetare valt att hyra in bussar och Köpenhamnsbaserade revisionsföretaget Ageras har valt att hyra fyra bilar för att transportera deras 20 svenska medarbetare till och från arbetet. Det Malmöbaserade företaget Jayway hade i november 12 svenskar på sitt kontor i Köpenhamn, idag är bara fyra kvar och övriga arbetar istället från kontoret i Malmö.

Efter att ID-kontrollen infördes har Skånetrafiken erbjudit kunderna som köpt pendlarkort över sundet öppet köp och en engångssumma på 500 kronor i rabatt.

Under 2015 gjordes varje dag i genomsnitt 32 500 enkelresor med tåg över Öresundsbron. Omkring hälften av resorna görs av de mellan 8 000 och 9 000 pendlare som tar Öresundståget över bron. Över 15 000 personer pendlar dagligen över Öresund med bil och tåg via Öresundsbron och med färja mellan Helsingborg och Helsingör. 93 procent av pendlarna bor i Skåne och jobbar på Själland. Öresundstågen används även av många turister och köpsugna som väljer att besöka andra sidan Öresund samt av flygpassagerare till och från Köpenhamns flygplats. Öresundstågen är direkttåg till Göteborg, Kalmar och Karlskrona.

Så här har id- och gränskontrollerna påverkat resandet över Öresund:

 • Antalet tågresenärer har minskat med 12 procent från januari till mars 2016, uppger DSB.
 • Skånetrafikens försäljning av pendlarkort över Öresund har minskat med 3,8 procent under perioden januari-maj jämfört med samma period förra året, uppger Skånetrafiken. Motsvarande tal från DSB är ännu inte offentliggjorda.
 • Antalet passagerare har minskat med 40 procent för SJ som trafikerar sträckan Köpenhamn-Stockholm. Under 2015 hade företaget ett ökning med antalet passagerare till/från Köpenhamn och Köpenhamns flygplats på 22 procent.
 • Färre tar tåget till Köpenhamns flygplats, andelen danska och svenska passagerare som tar tåget till Köpenhamns flygplats innan de reser vidare ut i världen har minskat från 39 procent till 27 procent under januari-april i år jämfört med samma period 2015. I stället tar fler metro, bil, taxi eller buss.
 • Biltrafiken över Öresundsbron har ökat med 3,4 procent januari-maj i år, korrigerat för en extra dag i februari på grund av skottår, enligt statistik från Öresundsbro Konsortiet. Det är samma tillväxt som under 2015.

 

4. VILKA SAMHÄLLSEFFEKTER HAR ID- OCH GRÄNSKONTROLLERNA i ÖRESUND:

Cykel_Kobenhavn_webb

 

 • Samhällspåverkan i kronor och ören. Sammantaget innebär alla effekter av ID-kontrollerna att den ekonomiska tillväxten i Öresundsregionen blir lägre. Hur stor effekten blir beror på hur länge ID- och gränskontrollerna varar. Den danska tankesmedjan Kraka räknar i sin analys med tågpendlare och endast med en försening på 10 minuter vid stationen på Köpenhamns flygplats. Den längre restiden värderas till nästan 50 miljoner danska kronor årligen. En annan dansk tankesmedja, Cepos, beräknar, att årskostnaden för en permanent svensk ID-kontroll för trafik från Danmark kan uppgå till ca. 150 miljoner euro motsvarande 1,4 miljarder svenska kronor. Inför även Danmark en kontroll av resenärer från Sverige växer omkostnaderna till 300 miljoner euro motsvarande 2,8 miljarder svenska kronor. Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har med hjälp av Sweco och professor i ekonomi, Martin Andersson vid Lunds universitet beräknat att en permanent gränskontroll skulle kosta 1,5 miljarder svenska kronor årligen i samhällsekonomiska förluster. Beräkningen omfattar både restidsförlusten omräknat till kronor och ören för tåg, bilar och färjor, samt en minskning i marknadspotentialen. Analysen har kritiserats för att överdriva effekterna, men beloppet ligger nära beräkningarna från Cepos. Øresundsinstituttet räknar in den utökade restiden för samtliga tågresenärer över Öresund och tar även med förseningarna som uppstår i Hyllie och vid Malmö Central samt passagerarnas resmål och kommer då fram till en merkostnad på mellan 296 och 356 miljoner svenska kronor per år. Dessutom visar analysen att 322 000 färre danska arbetstillfällen nås inom en timmes tågresa från Malmö centralstation sedan ID- och gränskontrollerna infördes. Det innebär att 6 av 10 arbetstillfällen fortsatt går att nå med samma restid. Endast arbetsplatser på Kastrup kan nås inom en timmes restid från Lunds centralstation.
 • Risk att pendlingen minskar. De negativa effekterna på arbetsmarknadsintegrationen mellan Skåne och Själland har ännu inte visat sig i någon större omfattning. Att byta jobb tar flera månader och vissa jobb i Köpenhamn finner man dessutom inte i Skåne medan andra har en lägre lönenivå på den svenska sidan av Öresund. Statistik över utländsk arbetskraft från Jobindsats.dk visar ett fall på 4 procent när det gäller antalet svenskar med arbete i Östdanmark under januari-mars 2016. Skånetrafikens försäljning av pendlarkort över Öresund visar en nedgång på 3,8 procent mellan januari och maj 2016. En minskad pendling till Danmark slår bland annat hårt mot Malmö som har relativt hög arbetslöshet och många flyktingar som bosätter sig i kommunen.
 • Turism och handel över sundet riskerar att minska. Framför allt turismen och handeln i Köpenhamn och Malmö riskerar att drabbas när tågresorna tar längre tid och trängseln på tågen ökar i rusningstid. Effekterna på turismen väntas dock först bli synliga i större omfattning efter sommarsäsongen. Men rent praktiskt får till exempel en Malmöbo som tidigare kunde ta tåget direkt till och från konstmuseet Louisiana i Humlebæk nu byta tåg två gånger på hemvägen – på Huvudbangården i Köpenhamn och därefter igen vid flygplatsen i Kastrup. Resan omfattar även en ID-kontroll vid stationen på flygplatsen i Kastrup samt en gränskontroll vid stationen i Hyllie. Besökare på Tivoli i Köpenhamn får ett extra tågbyte på hemresan i samband med ID-kontrollen på flygplatsen i Kastrup. Ökad trängseln och förseningar på Öresundstågen kan innebära att bland annat barnfamiljer och äldre tvekar inför tågresan över Öresund.
 • Krångligare resa till flygplatsen – minskat upptagningsområde. ID-kontrollen vid Köpenhamns flygplats har påverkat tillgängligheten till flygplatsen. Färre Öresundståg med ökad trängsel och risk för förseningar som gör att tågen inte stannar vid flygplatsen innebär osäkerhet för resenärer som ska passa flygtider. Dessutom är det bara Öresundståg och SJ:s X2000-tåg i riktning från Stockholm till Köpenhamn som kan stanna vid flygplatsens tågstation. Bornholmtågen, SJ X200 i riktning från Köpenhamn till Stockholm samt danska inrikeståg från Fyn och Jylland kan inte köra till stationen på grund av bristande kapacitet. Som en följd minskar flygplatsens upptagningsområde. Ett permanent genomförande av ID-kontroller kommenterar flygplatsens vd Thomas Woldbye enligt följande: ”Om man vill göra kontrollen permanent så bör man hitta ett nytt sätt att göra det på. Då är en välanvänd station vid flygplatsen inte lösningen”.
 • Lägre tillväxt på sikt. På flera års sikt kommer tillväxten i Greater Copenhagen/Öresundsregionen påverkas negativt om ID- och gränskontrollerna finns kvar och om dessa fortsätter att orsaka stora förlängningar av restiderna med tåg över Öresund. Köpenhamns Flygplats är ett nav i utvecklingen av den svensk-danska regionen och med ID-kontrollen har tillgängligheten med kollektivtrafik försämrats avsevärt. Det förväntas göra det svårare att attrahera nya och behålla de redan etablerade internationella verksamheterna i regionen. ”Permanenta kontroller skulle försämra, inte bara regionens, utan hela landets förutsättningar att attrahera företag, skapa jobb och tillväxt”, kommenterar Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad, situationen i regionen ett halvår efter att ID- och gränskontrollerna införts.
 • Dyrt för transportörer – privata företag överväger att lägga ner trafiken. Skånetrafiken beräknar deras direkta kostnad för ID-kontrollen vid Kastrup till mellan 45-60 miljoner kronor för hela året. Totalkostnaden blir det dubbla eftersom de delar utgiften med DSB. Dessutom förlorar operatörerna ytterligare på grund av minskat resande och därmed lägre biljettintäkter samt en förväntad resandeökning som troligen uteblir. För flera privata tåg- och bussoperatörer har ID-kontrollen inneburit att intäkterna har minskat och dessutom skapat en oro för den sanktionsavgift på 50 000 kronor som följer om de skulle göra misstag. Vissa operatörer meddelar att de överväger att lägga ner trafiken på sträckan över sundet om kontrollen skulle bli permanent. Regeringens beslut i frågan om ersättning till transportörerna för kostnader i samband med ID-kontrollerna väntas komma i höstens budget.
 • HH Ferries anmäler Sverige till EU-kommissionen. Anledningen är att de anser att ID-kontrollen snedvrider konkurrensen när färjorna mellan Helsingborg och Helsingör måste införa ID-kontroller medan fordonstrafiken över Öresundsbron kan fortsätta enbart med polisens nuvarande gränskontroll. HH Ferries har även krävt att svenska staten betalar för de merkostnader som ID-kontrollerna medför. Öresundsbro Konsortiet anses vara infrastrukturägare som ställer väg- och tågförbindelse till förfogande för transportörer. Skillnaden mellan att vara transportör och infrastrukturägare innebär enligt Öresundsbron också skillnader i reglerna för företagen där Öresundsbro Konsortiet är momspliktigt för intäkter från personbilar, till skillnad från HH-Ferries. 2014 betalade Öresundsbron cirka 240 miljoner DKK i moms från personbilar, lika fördelat till danska och svenska staten.

 

5. FAKTA

Kontroll_kastrup

 

Detta har hänt

September 2015

Asylströmmen till Sverige mer än fördubblas jämfört med samma månad under föregående år. Sverige tar emot totalt 24.260 asylsökande under september 2015

8 september – Sverige definierar de kraftigt ökande flyktingströmmarna som en ”nationell, särskild händelse” Alma, där polisen arbetar med en offensiv och framskjuten inre utlänningskontroll, dvs. kontroll av personer som precis har passerat gränsen för att fastslå om de har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Oktober 2015

Danmark tar emot dubbelt så många asylsökande (3.635) som samma månad under föregående år.

Asylströmmen till Sverige ökar till rekordnivån 39.055 asylsökande på 1 månad.

November 2015

Asylströmmen till Danmark toppar med 5.030 asylsökande på 1 månad.

12 november – Sverige inför tillfällig gränskontroll.

12 november – Inrikesresenärerna i Skåne påverkas av gränskontrollerna. Alla tåg från Simrishamn, Ystad och Trelleborg kör inte längre via Citytunneln och därmed till Hyllie och Triangeln Station, men leds via kontinentalbanan direkt till Malmö C på grund av gränskontrollen på Hyllie Station.

12 november  – Stena Line inför fullständig ID-kontroll på sina färjor till Sverige.

21 november – Sverige inför kravet på fullständig ID-kontroll på färjerutter från Tyskland och Danmark, som är längre än 20 sjömil.

December 2015

11 december – Danska folketinget antar genom en skyndsam handläggning, en lagändring (L74) som gör det möjligt för regeringen att införa ett transportöransvar i samband med tillfällig gränskontroll.

18 december – Den svenska riksdagen antar Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, som ger den svenska regeringen möjlighet att införa ID-kontroller. Lagen gäller från 21 december 2015 och 3 år fram. Samtidigt ställs krav om ID-kontroller på tåg, färja och bussar från Danmark med SFS 2015:1074 Förordning om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet.

Januari 2016

4 januari – ID-kontroll för tåg, bussar och färjor från Danmark till Sverige träder i kraft.

4 januari – Danmark inför tillfällig gränskontroll med stickprov på gränsen mellan Tyskland och Danmark.

4 januari – SJ ställer in alla 5 dagliga avgångar från Köpenhamn och DSB ställer in Bornholmståget på grund av ID-kontrollen.

4 januari – Tåg från Simrishamn, Ystad och Trelleborg kan återigen köra till Hyllie och vidare genom Citytunneln till Malmö C, eftersom det har satts upp ett staket på Hyllie station, som skiljer inrikesresenärerna från resenärer som anländer från Danmark.

Februari 2016

17 februari – Skånetrafiken skickar rabattkupong på 500 kronor till pendlare med månadskort för resor över Öresund. Kupongen kan användas vid förnyelse av månadskortet. Status i maj är att 72 procent av pendlarna har utnyttjat rabatten på 500 kronor.

19 februari – Den särskilde händelsen Alma i Sverige övergår till det ordinarie polisarbetet.

Mars 2016

1 mars – SJ återupptar avgångarna från Köpenhamn, eftersom det har hittats en lösning, med ID-kontroll på Köpenhamns Centralstation och där tågen inte stannar på Köpenhamns Flygplats. Restiden mellan Köpenhamns huvudbangård och Malmö C förlängs med upp till 25 minuter.

15 mars – DSB återupptar trafiken med Bornholmstågen, som avgår från Köpenhamn C via Øresundsbron till Ystad, där passagerarna fortsätter med färjan.

April 2016

12 april – DSB slopar fotograferingen av resenärernas identitetshandlingar vid ID-kontrollen på Köpenhamns Flygplats.

14 april – Den svenska regeringen beslutar formellt att ändra förordningen om ID-kontroller, så att barn som reser i grupper med en ansvarig vuxen, till exempel lärare eller föreningsledare, undantas från kravet om ID-papper. Något som informellt har varit gällande sedan januari.

26 april – Det beslutas att Hjemmeværnet ska hjälpa polisen med den tillfälliga gränskontrollen vid de danska gränsövergångarna till Tyskland.

Maj 2016

2 maj – flera EU-länder, däribland Sverige och Danmark, uppmanar EU-kommissionen att anmoda Rådet att anta en rekommendation om att temporärt upprätthålla gränskontroll vid de inre gränserna.

9 maj – Ny färdplan för Öresundståg på sträckan Hyllie – Malmö C introduceras, vilket ger tågresenärer en bättre överblick av sin resa, eftersom förseningar på Hyllie på grund av gränskontrollen och väntetiden på Malmö C på nästa ordinarie avgång nu är färdplanerat.

12 maj – Rådet uppmanar Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike att upprätthålla proportionerlig tillfällig gränskontroll under en period på högst 6 månader.

Juni 2016

2 juni – Den svenska gränskontrollen förlängs med 6 månader till och med den 11 november och den danska fram till den 12 november.

8 juni – Riksdagen antar en lagändring av lagen 2015:1073 särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet (om ID-kontroll) som innebär att karenstiden på två veckor tas bort, således att regeringen kan förlänga föreskrifter för transportöransvar. Ändringen träder i kraft 1 juli.

9 juni – Sveriges Riksdag förlänger transportörernas ansvar, ID-kontrollerna, till och med den 3 november i år. Fram tills dess ska det genomföras en utvärdering av ID-kontrollerna som ska fungera som underlag för regeringens kommande beslut om det fortfarande finns behov av ID-kontroller.

 

Så ofta har ministrarna träffats för att prata om ID- och gränskontroller

Januari 2016

6 januari – EU-kommissionen kallar in Sverige, Tyskland och Danmark för ett krismöte i Bryssel om gränskontrollerna. Från Sverige deltar migrationsminister Morgan Johansson (S) och från Danmark utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg (V).

11 januari – Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson (S) besöker Danmarks transportminister Hans Christian Schmidt (V) i Köpenhamn.

15 januari – Den svenska inrikesministern Anders Ygeman (S) träffar Danmarks justitieminister Søren Pind (V) i Stockholm med syfte att diskutera gränskontroller och relationen mellan de två länderna. Sedan dess har de två ministrarna träffats fyra gånger fram till och med 10 mars i samband med EU-möten i Bryssel.

21 januari – Ytterligare ett möte äger rum mellan Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson (S) och Danmarks transportminister Hans Christian Schmidt (V). Denna gång i Bryssel

Februari 2016

2 februari – Den svenska migrationsministern Morgan Johansson träffar Danmarks utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg (V) i Köpenhamn

3 februari – Danmarks och Sveriges ministrar för nordiskt samarbete Kristina Persson och Peter Christensen (V) träffas anslutning till ett möte med den nordiska samordningsgruppen för flyktingfrågor.

22 februari – Ett tredje möte efter införandet av ID-kontroll äger rum mellan Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson (S) och Danmarks transportminister Hans Christian Schmidt (V) i Stockholm

Mars 2016

2 mars – möte mellan de nordiska integrationsministrarna om migrations- och flyktingfrågan (källa: NMR paper). I anslutning till detta har Danmarks utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg (V) och Sveriges migrationsminister Morgan Johansson (S) ett separat möte på Arlanda Flygplats, Stockholm

April 2016

11 april – Sveriges inrikesminister Anders Ygeman (S) och Danmarks justitieminister Søren Pind (V) besöker tillsammans de danska gränskontrollerna vid den dansk-tyska gränsen

Utöver de ovanstående mötena har det förts dialog om gräns- och ID-kontroll via telefon, i anslutning till andra möten samt det har varit kontakt på tjänstemannanivå.

 

Lagstiftning om tillfällig gränskontroll och ID-kontroll

Sedan införandet av den nordiska passunionen 1954, har det varit möjligt att korsa gränsen mellan Danmark och Sverige utan pass. Båda länderna är dessutom en del av Schengensamarbetet, men Danmark är på grund av sitt förbehåll för rättsliga och inrikes angelägenheter inte delaktiga i besluten om nya Schengenregler, men kan efter att de andra länderna har antagit nya regler, välja att implementera dem i dansk lagstiftning.

På grund av den stora tillströmningen av asylsökande införde Sverige tillfällig gränskontroll den 12 november 2015 i 10 dagar och efterföljande har den förlängts 8 gånger, senast den 2 juni 2016, då den förlängdes till den 11 november. Tidigare gällde beslutet endast för en månad i taget, men Europa-Kommissionen och EU:s ministerråd har rekommenderat Danmark, Sverige, Tyskland, Norge och Österrike att förlänga gränskontrollerna i upp till 6 månader mot bakgrund av en hänvändelse från de drabbade staterna i brev från den 2 maj. Den tillfälliga gränskontrollen gäller både bil- tåg- och färjetrafik.

Från den 4 januari 2016 har det också införts ansvar för transportörerna för att kontrollera att resenärer med buss, tåg och färjor har giltig legitimation. Det handlar om en ID-kontroll för passagerare med tåg, bussar och färjor från Danmark till Sverige. Kontrollen ska ske innan resenärerna kommer in i Sverige. Om en transportör inte har genomfört en kontroll av giltig legitimation, kan verksamheten dömas till böter på 50 000 svenska kronor. ID-kontrollen har förlängs till och med 3 november 2016.

4 januari 2016 införde Danmark tillfällig gränskontroll vid gränsen mellan Tyskland och Danmark som en följd av det svenska krav om ID-kontroll exakt 12 timmar efter att detta trädde i kraft. Gränskontrollen förlängdes den 2 juni 2016 med 6 månader till den 12 november.

Redan den 11 December 2015 antog danska Folketinget genom en skyndsam handläggning, en lagändring (L74) som gör det möjligt för regeringen att införa transportöransvar i samband med tillfällig gränskontroll. Men den möjligheten har ännu inte utnyttjats.

 

Så utförs den tillfälliga gräns- och ID-kontrollen

ID-kontrollen för resenärer från Danmark till Sverige utförs innan passagerarna stiger ombord på tåget eller färjan i Danmark. Förordningen reglerar inte hur ID-kontrollen ska ske, så det har varit upp till transportörerna att avgöra hur de vill utföra kontrollen.

 • För Öresundståg på Øresundsbron utförs kontrollerna på Köpenhamns Flygplats Station.
 • För SJ:s X2000 från Köpenhamn till Stockholm och DSB:s tåg till Bornholm (Ystad) utförs kontrollen på Köpenhamns Centralstation vid påstigning.
 • För bussar som passerar den dansk-svenska gränsen gör bussbolaget ID-kontrollen, när passagerarna stiger ombord på bussen. Det varierar från ena bolaget till andra om det är chauffören som kontrollerar de påstigande passagerarnas ID eller om det är ett externt säkerhetsbolag som sköter uppdraget för transportörens räkning.
 • I Helsingör kontrolleras passagerare till färjan i samband med biljettkontroll.
 • Bolaget Færgen har infört ID-kontroll av påstigande passagerare i Rönne på linjen till Ystad.
 • Øresundsbro Konsortiet är inte en transportörverksamhet och måste inte utföra ID-kontroll.

Den svenska gränskontrollen utförs på flera ställen:

 • På tågstationen Hyllie utanför Malmö, som är den första stationen när tåget anländer från Danmark, utför polisen kontroll av samtliga passagerare ombord på tåget.
 • Bussar, bilar och lastbilar som passerar Øresundsbron i riktning mot Sverige måste framvisa giltig legitimation vid betalstationen.
 • Resenär med färjorna mellan Helsingör och Helsingborg kontrolleras vid landgång och när det körs av i Helsingborg
 • I Skåne utförs det likväl gränskontroll i hamnarna i Malmö, Trelleborg, medan det inte är gränskontroll i Ystad hamn.

Flygtrafiken från Danmark till Sverige påverkas inte av gränskontrollen och ID-kontrollen och det är därför fortsatt möjligt att resa från Köpenhamns Flygplats i Kastrup till exempelvis Arlanda utan att visa pass eller annan legitimation.

Från maj 2016 har 72 passkontrollanter satts in, som ska ersätta de poliserna man har inkallat från övriga Sverige. Enligt SVT har den nationella särskilda händelsen Alma som gäller gränskontrollerna kostat totalt 182 miljoner under perioden november 2015 – februari 2016.

Den danska tillfälliga gränskontrollen har införts på den dansk-tyska landsgränsen och vid färjelägena i Gedser, Rödby och Rönne.

 • I Rödby kontrolleras alla som anländer med färjan, oavsett om det är i bil, buss eller gående.
 • Tågresenärerna på färjan till Rödby kontrolleras ombord på tåget
 • I Gedser utförs stickprovskontroller på resenärerna
 • I Rönne utförs stickprovskontroller på färjeresenärerna, som anländer från Sassnitz
 • Dansk tillfällig gränskontroll utanför Greater Copenhagen/Öresundsregionen sker på den dansk-tyska landsgränsen, där polisen är närvarande dygnet på de tre största gränsövergångarna vid Padborg, Kruså och Frøslev samt tåget från Flensburg till Padborg. Vid övriga gränsövergångar utförs stickprovskontroller flera gånger i dygnet av så kallade sektorpatruller.

Kontrollen utfördes av polisen fram till juni, varefter 125 hemvärnsfolk bistår polisen med uppdraget. Under de första 4 månaderna av 2016 har gränskontrollen kostat polisen 46 miljoner kronor.

 

Vilken legitimation är giltig?

I den svenska gränskontrollen är pass, körkort och nationellt ID-kort giltig legitimation för nordiska medborgare. Personer med uppehållstillstånd i ett Schengenland måste framvisa uppehållstillståndet samt pass. Medborgare från övriga länder måste framvisa pass eller nationellt ID-kort. I Sverige är det polisen som utfärdar de nationella ID-korten.

Särskilt under den första perioden har det funnits en viss osäkerhet kring vilket ID, som var giltigt. Förvirringen berodde främst på att det finns flera myndigheter i Sverige, som utfärdar ID-kort, men det är alltså endast ID-kort utfärdade av svenska polisen, som betraktas som nationella ID-kort och därmed är giltig legitimation i gränskontrollen.

I den danska gränskontrollen är det pass och nationellt ID, som är giltig legitimation. Eftersom man i Danmark inte har ett nationellt ID-kort, är det endast pass, som är giltig legitimation för danskar.

Sedan 4 januari har det lättats på det svenska kravet om ID för skolklasser, idrottsföreningar och andra föreningar på utflykt. Barnen kan resa utan pass såvida att de reser i sällskap med en ansvarig vuxen, som förutom eget ID också har förteckning med alla barnens persondata, varav det även framgår att skolan och föreningen har fått vårdnadshavarens samtycke till att barnen ”är under den medföljande vuxnes uppsikt och förvar ”.